EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Модернизиране на висшето образование в ЕС

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Модернизиране на висшето образование в ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Европейската комисия (COM(2011) 567 окончателен) — програма за модернизиране на системите за висше образование в ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се определят основните приоритети за висшето образование в ЕС. Програмата е разработена с цел да се даде възможност за подобряване на приноса на системите за висше образование за целите за растеж, заложени в стратегия „Европа 2020“.

Съобщението бе последвано от два доклада до Европейската комисия през 2013 г. и 2014 г. за подобряване на качеството на преподаването и ученето в институциите за висше образование в Европа и относно новите методи на преподаване и учене в областта на висшето образование.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В съобщението са определени 5 основни приоритетни области за действие от страна на държавите от ЕС и институциите за висше образование, както и мерките, които ще предприеме ЕС в подкрепа на техните усилия.

 • 1.

  Увеличаване на нивата на завършващите — една от целите от стратегия „Европа 2020“ е до 2020 г. 40 % от младите хора да са завършили висше образование. Счита се също така, че за един милион работни места ще се изисква високо ниво на изследователски умения.

 • За постигането на тази цел в съобщението се препоръчва:
  • намаляване на преждевременното напускане на училище и привличане на повече хора във висшето образование, по-специално чрез информационна и финансова подкрепа за ученици от групи в неравностойно положение и възрастни;
  • подобряване на условията за инвестиране на промишлеността в научни изследвания и иновации, и придобиване от страна на съществуващата работна сила на по-добри изследователски умения;
  • разработване на ясни пътища, които позволяват преминаване от професионално и други видове образование към висше образование, или които помагат на изследователите да намерят реализация извън академичния свят.

В едно проучване от 2015 г. бяха представени равнищата на завършване и прекъсване на висшето образование в Европа.

 • 2.

  Подобряване качеството и подходящата насоченост на висшето образование

 • В съобщението се препоръчват:
  • учебни програми, включително обучение за изследователите, за да се отговори на текущите и бъдещите нужди на пазара чрез прогнози за уменията и растежа, както и чрез включването на работодатели и институции на трудовия пазар в тяхното разработване и провеждане;
  • използване на нови технологии за по-ефективни изследователски методи и по-гъвкаво и персонализирано преподаване (например електронно учене);
  • по-добри условия за работа, включително по-нататъшно професионално развитие и въвеждане на стимули за възнаграждаване на отличните постижения за институции с цел да се привлекат и задържат преподавателски и изследователски кадри с високо качество.
 • 3.

  Насърчаване на мобилността и трансграничното сътрудничество: европейските министри за висшето образование договориха цел, съгласно която до 2020 г. броят на студентите, завършващи образованието си или период на обучение в чужбина, да се увеличи до 20 %.

 • 4.

  Засилване на„триъгълника на знанието“: осъществяване на връзка между образованието, научните изследвания и иновациите

 • В съобщението се препоръчват:
  • обществени политики за насърчаване на партньорствата между институциите за висше образование и предприятията чрез:
   • структури за възнаграждение и стимули за регионалното развитие,
   • сътрудничество между отделните дисциплини,
   • сътрудничество между организациите, и
   • намаляване на регулаторните и административните пречки пред партньорствата между отделните сектори;
  • използване на резултатите от научните изследвания и иновациите от страна на институциите за висше образование в техните образователни предложения за стимулиране на развитието на предприемачески, творчески и иновативни умения.
 • 5.

  Подобряване на управлението и финансирането

 • В съобщението се препоръчва:
  • повишаване разходната ефективност на публичните инвестиции във висшето образование чрез обвързване на финансирането с резултатите, което ще въведе елемент на конкуренция;
  • увеличаване на инвестициите във висшето образование чрез разнообразяване на източниците на финансиране и улесняване на достъпа до алтернативни ресурси, включително частно финансиране;
  • инвестиране в професионалното управление;
  • повишаване гъвкавостта на системите за финансиране и управление с цел да се увеличи автономността на институциите за висше образоване и те да получат възможност да определят собствената си стратегическа посока.

Принос на ЕС

ЕС предвижда да подкрепя усилията на националните органи и институции в тези 5 области чрез:

 • мониторинг на стратегия „Европа 2020“; и
 • гарантиране, че неговата финансова рамка за периода 2014—2020 г, дава възможност на различните съответни политики да подпомагат модернизирането на висшето образование.

Действията, които ще бъдат предприети от Комисията, включват:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация, вж. страницата

АКТ

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: В подкрепа на растежа и създаването на работни места — програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа (COM(2011) 567 окончателен, 20.9.2011 г.)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Справяне с преждевременното напускане на училище: ключов принос към стратегията „Европа 2020“ (COM(2011) 18 окончателен, 31.1.2011 г.)

Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 година относно политики за намаляване на преждевременното напускане на училище (ОВ C 191, 1.7.2011 г., стр. 1—6)

Заключения на Съвета относно намаляване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на успеваемостта в училище (ОВ C 417, 15.12.2015 г., стр. 36—40)

последно актуализация 14.06.2016

Top