EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Програма за образование и обучение на младежта

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Програма за образование и обучение на младежта

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2010) 477 окончателен) — Младежта в движение — разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

То има за цел да предостави цялостен пакет от политически инициативи в областта на образованието и заетостта за младите хора в Европейския съюз (ЕС). Известно като инициативата „Младежта в движение“, то е част от стратегията „Европа 2020“, чиято цел е постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Целта на инициативата „Младежта в движение“ е да укрепи някои от съществуващите действия в полза на младите хора, както и да представи някои нови. Те трябва да се изпълнят на национално равнище и на равнище ЕС с помощта на финансовата подкрепа от съответните програми на ЕС и структурните фондове.
  • Една нова инициатива (от 2013 г.) е Гаранция за младежта, чиято цел е да се гарантира, че всички младежи на възраст под 25 години получават качествени предложения за наемане на работа, продължаване на образованието, стаж или обучение за период от четири месеца от момента на изгубване на работата или напускане на формалното образование.
  • Друга цел на инициативата „Младежта в движение“ е да се предостави възможност на младите европейци да учат в чужбина. Програмата за обмен „Еразъм+“ съдейства за постигането на тази цел.
  • Мрежата EURES, която е изградена от съветници по заетостта и обществените служби по заетостта на държавите от ЕС, има за цел да подобри възможността за младите европейци да си намерят работа в целия ЕС. Инициативата „Европас“ също така служи на тази цел, като създава стандартно досие на уменията и квалификациите, което да помогне на кандидатите да си намерят работа навсякъде в ЕС.
  • Европейски монитор на свободните работни места също така подкрепя инициативата „Младежта в движение“ като проследява молбите за работа.
  • Оста за микрофинансиране и социално предприемачество на EaSi има за цел да помогне на младите предприемачи да започнат и да разширят бизнеса.
  • Други инициативи, като например модернизиране на висшето образование в ЕС, създаване на стратегическа програма за иновации в рамките на ЕС и подобряване на междусекторните подходи към проблемите на младежта, всички те помагат за постигането на целите на инициативата „Младежта в движение“.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За да се изпълни целта на програмата „Европа 2020“ за увеличаване на общото равнище на заетост на хората на възраст от 20 до 64 години до 75 %, от съществено значение е да се намали високото ниво на безработица сред младите хора. През 2014 г. са регистрирани близо 5 милиона безработни млади хора (на възраст под 25 г.). Това прави 21,7 % ниво на безработица, което е два пъти по-високо от нивото на безработица сред възрастните. Освен това 7,5 % европейци на възраст между 15 и 24 не са заети, не учат и не се обучават.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Младежта в движение“ Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз (COM(2010) 477 окончателен, 15.9.2010 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Заключения на Съвета от 19 ноември 2010 година относно инициативата „Младежта в движение“ — интегриран подход в отговор на предизвикателствата пред младите хора (ОВ C 326, 3.12.2010 г.)

Препоръка на Съвета от 28 юни 2011 година — Младежта в движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора (ОВ C 199, 7.7.2011 г., стр. 1—5)

последно актуализация 20.10.2016

Top