EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Засилване на сътрудничество в ЕС в областта на професионалното образование и обучение

Засилване на сътрудничество в ЕС в областта на професионалното образование и обучение

 

РЕЗЮМЕ НА:

Декларация на европейските министри на професионалното образование и обучение и на Европейската комисия за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА?

 • Тя определя приоритетите на процеса от Копенхаген за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).
 • Този процес има за цел да подобри ефективността, качеството и привлекателността на ПОО в Европа. Той се стреми да насърчи използването на различни възможности за професионално обучение в контекста на обучението през целия живот* (ОЦЖ) и с помощта на инструментите за ОЦЖ.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Процесът от Копенхаген съставлява неделима част от стратегическия набор от правила за „Образование и обучение“ („Образование и обучение 2020“) и се опитва да допринесе за постигането на целите, свързани с образованието, на стратегията „Европа 2020“.

Процесът се състои от:

 • политическо измерение, което има за цел определяне на общи европейски цели и реформиране на системите за ПОО;
 • разработването на общи европейски рамки и инструменти, които повишават прозрачността и качеството на компетентностите и квалификациите, и улесняват мобилността;
 • сътрудничество за насърчаване на взаимно учене на европейско равнище и ангажиране на всички свързани заинтересовани лица на национално равнище.

Приоритети

Приоритетите, определени в Декларацията от Копенхаген, осигуряват база за доброволно сътрудничество в областта на ПОО. С целта за 2010 г. те бяха насочени към:

 • укрепване на европейското измерение в областта на ПОО;
 • повишаване на информираността, насоките, консултациите за и прозрачността в ПОО;
 • разработване на инструменти за взаимно признаване и потвърждаване на компетентности и квалификации;
 • подобряване на гарантирането на качеството на ПОО.

Постижения

Поредица от комюникета изтъква успеха на ЕС в постигането на тези цели, както и стъпките за по-нататъшно подобряване на сътрудничеството в областта на ПОО.

Комюникето от Маастрихт от 2004 г. потвърди успеха на процеса от Копенхаген по отношение на повишаване на разпознаваемостта и профила на ПОО на европейско равнище. Освен това то разработи приоритетите, определени в Декларацията от Копенхаген, и подчерта специфични приоритети за работа на национално равнище в областта на ПОО, включващи:

 • увеличаване на публичните/частните инвестиции в ПОО;
 • разработване на системи за ПОО, които да обслужват нуждите на лица и групи в неравностойно положение;
 • създаване на благоприятна среда за учене както в образователни институции, така и на работното място;
 • насърчаване на непрекъснатото развитие на компетентностите на учителите и преподавателите по ПОО.

Комюникето от Хелзинки от 2006 г. оцени процеса от Копенхаген и извърши преглед на неговите приоритети и стратегии. То отбеляза редица постижения, сред които:

Комюникето от Бордо от 2008 г. направи преглед на приоритетите и стратегиите на процеса от Копенхаген в светлината на бъдеща програма за образование и обучение след 2010 г. То установи, че процесът се е оказал ефективен по отношение на популяризиране на имиджа на ПОО, като същевременно е запазил многообразието на националните системи за ПОО. То обаче призова за нов стимул, по-специално по отношение на:

 • прилагането на инструментите и програмите за ПОО за насърчаване на сътрудничеството на европейско и национално равнище;
 • създаване на по-добри връзки между ПОО и пазара на труда;
 • консолидиране на европейските споразумения за сътрудничество.

Комюникето от Брюж от 2010 г. определи дългосрочни стратегически цели за европейско сътрудничество в областта на ПОО за периода 2011—2020 г., заедно с 22-те краткосрочни цели за периода 2011—2014 г., които осигуряват конкретни действия на национално равнище за постигане на тези цели. Тези цели, които продължават да се базират на принципите на процеса от Копенхаген, са производни на минали постижения, но също така имат за цел да отговорят на текущи и бъдещи предизвикателства.

Неговите заключения установиха, че процесът от Копенхаген:

 • е помогнат значително за повишаване на информираността за ПОО на европейско и национално равнище, по-специално чрез използване на общите европейски инструменти, принципи и насоки в областта на ПОО;
 • е задействал задълбочени реформи, които са довели до промяна, насочена към подход, свързан с резултатите от обучението.

То установи, че за да може ПОО да отговори на настоящите и бъдещите предизвикателства, европейските образователни и обучителни системи трябва, освен всичко останало:

 • да бъдат гъвкави и с високо качество;
 • да дават възможност на хората да се приспособяват към и да управляват промяната, като им позволяват да придобиват ключови компетентности;
 • да улесняват и насърчават транснационалната мобилност на учащите и преподавателите в областта на ПОО.

Заключенията от Рига определят списък с нови цели за периода 2015—2020 г. на основата на преглед на резултатите от целите за периода 2011—2014 г.

Прегледът установи, че тези цели са помогнали както на Европейския съюз, така и на държавите кандидатки да се фокусират и да извършат реформа. За периода 2015—2020 г. бяха определени 5 приоритетни области:

 • насърчаване на ученето в процеса на работа във всичките му форми;
 • допълнително разработване на механизми за гарантиране на качеството в ПОО в съответствие с препоръката за Европейско гарантиране на качеството в ПОО;
 • подобряване на достъпа до ПОО и квалификации за всички чрез по-гъвкави и пропускливи системи;
 • допълнително подобряване на ключовите компетентности в учебните програми за ПОО и осигуряване на по-ефективни възможности за придобиване или развиване на тези умения чрез първоначално ПОО и продължаващо ПОО;
 • въвеждане на системни подходи и възможности за първоначално и последващо професионално развитие на преподаватели, обучители и ментори в областта на ПОО както в образователна, така и в работна среда.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Обучение през целия живот: позволява на хората да участват в стимулиращи обучения във всеки един етап от техния живот.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Декларация на европейските министри на професионалното образование и обучение и на Европейската комисия, изготвена в Копенхаген на 29 и 30 ноември 2002 г., за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение — „Декларацията от Копенхаген“ (непубликувана в ОВ)

последно актуализация 11.10.2016

Top