EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Приемане на еврото

Приемане на еврото

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 974/98 — относно въвеждането на еврото

Член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА И НА ЧЛЕН 140 ОТ ДФЕС?

 • Регламентът определя изискванията на паричното законодателство, което държавите от Европейския съюз, приели еврото, трябва да прилагат. Той определя различните етапи, водещи до въвеждането на еврото.
 • Член 140 от ДФЕС определя критериите за членство в икономическия и паричен съюз и за приемане на еврото. Той предвижда редовен мониторинг на напредъка, който държавите извън еврозоната постигат по отношение на изпълнението на тези изисквания.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Регламентът за приемането на еврото:
  • съдържа подробна информация за датите за въвеждане на единната валута във всяка държава, която приема еврото, за преминаването към парична наличност и за извеждането от обращение на националната валута,
  • потвърждава, че еврото е единната валута, която се разделя на 100 цента и заменя националната валута на участващите държави при договорения обменен курс,
  • дава на Европейската централна банка и на националните централни банки на участващите държави изключителни правомощия да пускат в обращение евробанкноти,
  • позволява националните банкноти и монети да останат законно платежно средство, каквото са били в деня преди приемането на еврото,
  • определя условията за всеки период на изваждане от обращение за национални валути, опция, от която никоя държава от еврозоната не се е възползвала,
  • посочва, че националните банкноти и монети остават законно платежно средство в съответните им държави до 6 месеца след съответните дати за преминаване към парична наличност,
  • отбелязва, че евробанкнотите и евромонетите са единственото законно платежно средство в държавите от еврозоната след съответните дати за преминаване към парична наличност,
  • дава правомощия на държавите от еврозоната да налагат подходящи санкции срещу всяко подправяне или фалшифициране на банкноти и монети.
 • За да приемат еврото, държавите трябва да отговарят на следните 4 икономически и финансови условия, известни като критерии за конвергенция, определени в член 140 от ДФЕС и в Протокол № 13 от ДФЕС:
  • ценова стабилност: да имат процент на инфлация за 1 година, не по-голям от 1,5 % над трите най-ниски национални процента в еврозоната,
  • държавни финанси: да гарантират, че те са стабилни и устойчиви, като ограничават националния дефицит и дълг съответно до не повече от 3 % и 60 % от националния брутен вътрешен продукт,
  • стабилност на обменния курс: избягване на прекомерни валутни колебания за най-малко 2 години чрез участие във валутния механизъм, който регулира обменните курсове между еврото и държавите извън еврото,
  • конвергенция на лихвения процент: да имат дългосрочен лихвен процент, който не превишава с 2 процентни пункта този на 3-те държави от еврозоната с най-добри показатели.
 • Европейската комисия помогна за подготовката за въвеждането на еврото с широкообхватна информационна кампания. Тя беше насочена към:
  • предприятия, които щяха да използват еврото за транзакции от 1 януари 2002 г.,
  • обществеността, която трябваше да приеме новите монети и банкноти, и цените и стойностите, които те изразяват;
  • групи със специални потребности, като например социално или икономически изолирани групи, лица с физически увреждания или такива, които не могат да четат или да пишат,
  • ученици, които ще израснат с новата валута и могат да помогнат на своите родители и на други по-възрастни лица да се запознаят с нея.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 1 януари 1999 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През 2019 г. се отбелязва 20-та годишнина от въвеждането на еврото. На 1 януари 1999 г. 11 държави от ЕС фиксираха своите обмени курсове, приеха обща парична политика и въведоха еврото като нова обща валута на световните финансови пазари. Към днешна дата еврото е валутата на 19 държави от ЕС.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото (ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1—5)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 974/98 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част трета — Вътрешни политики и дейности на Съюза — дял VIII — Икономическа и парична политика — глава 5 — Преходни разпоредби — член 140 (предишни член 121, параграф 1, член 122, параграф 2, второ изречение и член 123, параграф 5 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 108—110)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 281—282)

последно актуализация 14.02.2019

Top