EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

По-безопасна козметика за гражданите на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Козметичните продукти, продавани в ЕС, стават по-безопасни, тъй като с регламента изискванията за безопасност стават по-строги.
 • Опростява процедурите за предприятията и регулаторните органи в този сектор.
 • Обновява правилата, за да се вземат под внимание най-новите технологични разработки, включително възможното използване на наноматериали.
 • Поддържа съществуващата забрана за изпитване върху животни.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Допълнителни изисквания към производителите за изготвянето на доклада за безопасността, когато трябва да пуснат продукт на пазара.
 • Нова концепция за „отговорно лице“ за всеки продукт:
  • предприятията могат да продават козметични продукти в ЕС само когато физическо или юридическо лице е определено като „отговорно лице“;
  • отговорното лице трябва да гарантира, че продуктът отговаря на всички съответни изисквания за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1223/2009.
 • Бюрократичните процедури за производителите са намалени, тъй като те трябва да регистрират продуктите си само веднъж на Нотификационния портал за козметични продукти на ЕС.
 • Ново изискване за докладване на сериозни нежелани ефекти:
  • отговорните лица и дистрибуторите са задължени да докладват тези ефекти на техните национални органи;
  • след това националните органи трябва да споделят тази информация — заедно с информацията, която получават от други източници (потребители, здравни специалисти) — със своите колеги в други държави — членки на ЕС.
 • На опаковката трябва да е включена информация, която да съдържа името и адреса на отговорното лице, съдържанието, предпазните мерки при употреба и списъка на съставките.
 • Нови правила за използването на наноматериали.
 • Списък с веществата, които за забранени, ограничени или разрешени за използване в козметичните продукти.
 • Дистрибуторите трябва да проверяват дали са изпълнени всички изисквания за етикетиране, включително срока на годност и езика.
 • Основните точки на регламента са обобщени в тази инфографика. С регламента се отменя и заменя Директива 76/768/EИО.
 • Различните приложения към регламента са изменяни многократно. Тези промени са включени в консолидираната версия на регламента.
 • Освен това, тъй като в някои случаи е трудно да се направи разлика между медицинските изделия и козметичните продукти, с член 119 от Регламент (ЕС) 2017/745 (вж. резюме) се изменя Регламент (ЕО) № 1223/2009, като се дава възможност да се вземе решение за регулаторен статус на даден продукт за целия ЕС. От 26 май 2021 г., по искане на държава членка или по собствена инициатива, Европейската комисия може да реши дали конкретен продукт или група продукти попада в определението „козметичен продукт“.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 11 юли 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (преработен) (OВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59—209)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1223/2009 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи на изпитването върху животни в сферата на козметичните продукти (2018 г.) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Преглед на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти във връзка с веществата със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система (COM(2018) 739 final, 7.11.2018 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно претенциите на продукти, направени въз основа на общи критерии в областта на козметичните продукти (COM(2016) 580 final, 19.9.2016 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно забраната за изпитване върху животни и забраната за пускане на пазара и относно постигнатото по отношение на алтернативните методи в сферата на козметичните продукти (COM(2013) 135 final, 11.3.2013 г.)

последно актуализация 18.05.2021

Top