EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Осигуряване на безопасността на детските играчки в Европейския съюз

Осигуряване на безопасността на детските играчки в Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

В нея се определят изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят детските играчки, достъпни в ЕС. Тези изисквания са предназначени да осигурят високо ниво на здравето и безопасността, да защитават обществото и околната среда и да гарантират свободното движение на детски играчки в ЕС.

Директивата определя конкретните отговорности на различни оператори във веригата за доставки от производителя до вносителя/търговеца на дребно/дистрибутора.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Детските играчки са продукти, проектирани или предназначени, изключително или не, за използване за игра от деца на възраст под 14 години.
 • Тъй като производителите познават детайлно своя продукт, те носят отговорността да гарантират, че техните детски играчки отговарят на всички приложими изисквания за безопасност.
 • От вносителите се изисква да пускат на пазара само детски играчки с произход извън ЕС, които отговарят на всички приложими изисквания за безопасност.
 • Дистрибуторите и търговците на дребно трябва да действат с дължимата грижа по отношение на приложимите изисквания за безопасност.
 • Националните органи извършват надзор на пазара.
 • За да могат да бъдат продавани в целия ЕС, детските играчки трябва да бъдат придружени с „EО“ декларация за съответствие и да носят маркировката „CE“.
 • Законодателството не се прилага за следните детски играчки (наред с другото):
  • оборудване на детски площадки за обществено ползване;
  • автоматични игрални машини за обществено ползване;
  • превозни средства играчки с двигатели с вътрешно горене;
  • детски играчки с парни двигатели;
  • пързалки и катапулти.
 • Директивата се актуализира периодично, основно за определяне на безопасни граници за химикалите, използвани в детските играчки (напр. кадмий, барий, никел, бисфенол А и олово), по-специално по отношение на деца на възраст под 3 г. и играчки, предназначени за поставяне в устата. Последните изменения се отнасят за:
 • Европейската комисия и експертната група по въпросите на безопасността на детските играчки публикуваха ръководства за подпомагане на производителите, вносителите, дистрибуторите и публичните органи при прилагането на директивата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 20 юли 2009 г. и трябваше да се прилага в държавите от ЕС от 20 юли 2011 г. (с изключение на правилата за химикалите, които трябваше да се прилагат от 20 юли 2013 г.).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно безопасността на детските играчки (OВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1—37)

Последващите изменения на Директива 2009/48/ЕО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на хром(VI) (OВ L 122, 17.5.2018 г., стр. 29—31)

Директива (ЕС) 2017/898 на Комисията от 24 май 2017 година за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на веществото бисфенол А (OВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 128—130)

Директива (ЕС) 2017/774 на Комисията от 3 май 2017 година за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала фенол (OВ L 115, 4.5.2017 г., стр. 47—49)

Директива (EС) 2017/738 на Съвета от 27 март 2017 година за изменение с цел адаптирането му към техническия прогрес на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на оловото (OВ L 110, 27.4.2017 г., стр. 6—8)

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1—1355)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1—849).

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 20.07.2018

Top