EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Стандарти на ЕС за натурални минерални води

Стандарти на ЕС за натурални минерални води

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2009/54/ЕО — експлоатация и предлагане на пазара на натурални минерални води

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата хармонизира условията, при които натуралните минерални води могат да бъдат продавани в ЕС и гарантира, че те са безопасни за консумация от човека.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Националните органи трябва да се уверят, че водата отговаря на изискванията на законодателството на ЕС, преди да ѝ дадат статус на натурална минерална вода. Всяка държава от ЕС информира Европейската комисия, когато това признаване е било дадено или оттеглено.
 • Натуралната минерална вода, внасяна в ЕС, трябва да бъде сертифицирана и да отговаря на същите критерии като местните конкуренти.
 • Натуралната минерална вода не може да претърпява никаква обработка освен, например, отделянето на нейните нестабилни елементи като железни и серни съединения.
 • При източника и по време на предлагането на пазара натуралната минерална вода не трябва да съдържа паразити, различни коли форми (вид бактерии) и други съставки, опасни за човешкото здраве.
 • Контейнерите за натурални минерални води трябва да бъдат добре затворени, за да се избегне всяко възможно замърсяване.
 • Натуралните минерални води могат да бъдат продавани, когато е необходимо, в съответствие със следните определения:
  • натурална минерална вода;
  • газирана* натурална минерална вода;
  • естествено газирана* натурална минерална вода;
  • натурална минерална вода с прибавен газ от извора.
 • Етикетите трябва да съдържат също следната информация:
  • информация за аналитичния състав на водата;
  • името на извора и мястото, където изворът се експлоатира;
  • информация за всяка обработка, през която е преминала водата.
 • Незаконно е да се предлага на пазара натурална минерална вода от един и същ извор под повече от едно търговско описание.
 • Незаконно е да се твърди, че водата притежава характеристики, които тя не притежава.
 • Терминът „изворна вода“ може да се използва само за вода, предназначена за консумация от човека в естественото ѝ състояние, бутилирана при източника, която отговаря на изискванията на здравното законодателство и условията за етикетиране.
 • Национален орган, който счете, че натурална минерална вода може да представлява опасност за човешкото здраве, може да ограничи или да забрани продажбата ѝ. Той информира другите държави от ЕС и Комисията.
 • Настоящата директива не се прилага за води, които се считат за лекарствени продукти или за натурални минерални води, използвани при източника за лечебни цели в термални или хидроминерални заведения.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 16 юли 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж. „Натурална минерална вода и изворна вода“ — на уебсайта на Европейската комисия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* газирана натурална минерална вода: вода, към която е добавен въглероден двуокис (CO2) с произход, различен от водния хоризонт или находището, от които произхожда водата.

* естествено газирана натурална минерална вода: вода, чието съдържание на CO2 от извора след декантация, ако има такава, и след бутилиране, е същото както при източника, като се отчита, при необходимост, повторното въвеждане на количество CO2 от същия воден хоризонт или находище, което е равно на освободеното количество по време на тези операции.

АКТ

Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45—58)

последно актуализация 12.04.2016

Top