EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Рекламиране и спонсорство на тютюневи изделия

Рекламиране и спонсорство на тютюневи изделия

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2003/33/ЕО за рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия

КАКВА Е ЦЕЛТА ДИРЕКТИВАТА?

Тя регулира рекламирането* и популяризирането на тютюневите изделия* в печатните медии, по радиото, чрез услугите на информационното общество и чрез свързано с тютюневи изделия спонсорство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Преса и печатни издания: Рекламирането е забранено, с изключение на публикации, предназначени изключително за търговията на тютюн. или в такива, отпечатани и публикувани извън ЕС и непредназначени за аудиторията в ЕС.
 • Радио: Забранени са всички форми на рекламиране. Радиопрограмите не могат да бъдат спонсорирани от дружества, чийто основен предмет на дейност е производство или продажба на тютюневи изделия.
 • Спонсорство: Забранено е за всички прояви или дейности, в които участват или са домакини няколко държави от ЕС. Забраната се разпростира и до безплатното разпространение на тютюневи изделия.
 • Законността на директивата бе потвърдена от Съда на Европейския съюз през декември 2006 г.
 • През май 2008 г. Европейската комисия публикува доклад за прилагането на директивата.
 • Допълнителни правила за аудио-визуалните медийни услуги допълват директивата, като забраняват рекламирането и представянето на тютюневи изделия по телевизията или чрез услуги по поръчка (например услуги, които дават възможност на зрителите да гледат програма по свое желание, тъй като тя може например да се намери на уебсайта на разпространителя).
 • В допълнение към това необвързваща препоръка на Съвета призовава правителствата от ЕС да вземат различни мерки за ограничаване на рекламирането в страните си, включително:
  • забрана на промоционални практики, като например предлагане на пепелници, запалки и ценови отстъпки;
  • забрана на рекламирането на място върху билбордове, пунктове за продажба и в кината;
  • изискване към производители, вносители и търговци на едро да предоставят информация за разходите си за рекламни, маркетингови, спонсорски и промоционални кампании, които не са забранени от законодателството на ЕС.
 • Директива 2014/40/ЕС разшири правилата на ЕС за рекламирането и популяризирането на тютюневи изделия и включи също електронните цигари.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 20 юни 2003 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 3 юли 2005 г.

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Реклама: всяка форма на търговски съобщения, които целят, пряко или косвено, да популяризират тютюневи изделия.

Тютюневи изделия: всички продукти, дори частично съдържащи тютюн на листа, които са произведени, за да се използват за пушене, смучене, дъвчене или смъркане.

АКТ

Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия (ОВ L 152, 20.6.2003 г., стр. 16—19)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2003/33/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на ауди-овизуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1—24)

Консолидирана версия

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1—38)

Консолидирана версия

Препоръка 2003/54/ЕО на Съвета от 2 декември 2002 година за предпазване от тютюнопушене и за инициативи за подобряване контрола на тютюна (ОВ L 22, 25.1.2003 г., стр. 31—34)

последно актуализация 25.07.2016

Top