EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (ACSH)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (2003/C 218/01) за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

С него се създава Консултативният комитет за безопасност и здраве на работното място, тристанен консултативен орган, чиито правомощия са да подпомага Европейската комисия в подготовката и изпълнението на решения, взети в областта на безопасността и здравето на работното място, и да улеснява сътрудничеството между националните администрации, профсъюзите и работодателските организации.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Комитетът, създаден за рационализиране на консултативния процес в областта на безопасността и здравето на работното място, обхваща всички обществени и частни сектори на икономиката. Главните му задачи се състоят в следното:

 • да дава становища по инициативите на Европейския съюз (ЕС) в областта на професионалната безопасност и здраве (ново законодателство, програми на ЕС и др.);
 • да съдейства активно за определяне на приоритетите на равнище ЕС и определяне на съответните стратегии за политиките;
 • да насърчава размяната на мнения и опит (връзка между органите на национално равнище и равнище ЕС).

Комитетът се състои от 3 пълноправни членове от всяка държава от ЕС:

 • 1 представител на съответното национално правителство;
 • 1 представител на синдикалните организации; и
 • 1 представител на организациите на работодателите, назначени от Съвета с 3-годишен мандат.

В рамките на комитета има съответно три групи по интереси. Всяка група по интереси избира от състава си говорител и определя координатор.

Комитетът се председателства от генералния директор, който отговаря за социалната политика в Комисията. Той се събира два пъти годишно на пленарни заседания. Комисията (Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“) осигурява секретариат за комитета.

Начинът на работа на комитета се определя от процедурния му правилник, приет от комитета на 18 ноември 2004 г. въз основа на положително становище на Комисията.

Процедурният правилник определя и процедурите по вземане на решения, които трябва да се следват за приемането на официална позиция от комитета. Възможни процедури:

 • редовна процедура за вземане на решения, прилагана по време на пленарните заседания. В този контекст становище или решение може:
  • да бъде прието единодушно, когато говорителите на трите групи по интереси изразят пълно съгласие по дискутирания въпрос, или
  • да бъде прието с абсолютно мнозинство на гласовете, ако е постигнато единодушно съгласие;
 • процедура за бързо вземане на решения, прилагана чрез писмена процедура (абсолютното мнозинство е задължително).

Приетите от комитета становища са необвързващи за Комисията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от 1 януари 2004 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вижте:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение на Съвета от 22 юли 2003 година за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (2003/C 218/01) (ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1—4)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Становище на Комисията относно проекта за процедурни правила на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място (COM(2004) 756 окончателен, 17.11.2004 г.)

последно актуализация 30.11.2016

Top