EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Експозиция на механични вибрации

Експозиция на механични вибрации

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2002/44/ЕО — минимални изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя има за цел да гарантира защитата на безопасността и здравето на работниците от рискове, свързани с механичните вибрации.
 • Тя определя задължителни минимални стандарти за здраве и безопасност.
 • Държавите от ЕС могат да ги направят по-ограничителни, ако пожелаят.
 • Тя допълва Директива 89/391/ЕИО относно въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Работодателите трябва:

 • да оценяват и ако е необходимо да измерват нивата на механичните вибрации, на които са изложени работниците;
 • да следят възможното физическо въздействие, което машините могат да имат, в зависимост от работните практики, вида на оборудването и условията на използване;
 • да използват подходящите средства и методи за измерване на въздействието на вибрациите;
 • да гарантират, че компетентни лица ще провеждат оценките и измерванията на „подходящи интервали“;
 • да съхраняват досиета с констатациите за възможна бъдеща консултация;
 • да обърнат специално внимание на определени фактори, когато правят оценка на риска, а именно:
  • равнището, вида и продължителността на експозиция,
  • възможното косвено въздействие,
  • информацията, предоставена от производителя на оборудването,
  • съществуването на заместващо работно оборудване;
 • поддържане на актуална оценка на риска;
 • идентифициране на мерките, необходими за намаляване на рисковете;
 • въвеждане на технически и организационни промени, ако са надвишени границите на вибрациите. Те могат да включват:
  • други работни методи или по-добре конструирано оборудване,
  • инсталиране на седалки и ръкохватки на оборудването, за да се намали натиска върху тялото или ръцете на потребителя,
  • програми по поддръжка,
  • преосмисляне на дизайна и разположението на работните места и работните места,
  • ограничаване на продължителността и интензитета на експозицията на вибрации,
  • прилагане на подходящите работни разписания и почивни периоди,
  • предоставяне на облекло за защита от експозицията на работници на студ и влага;
 • предоставяне на необходимата информация и обучение на персонала. Това включва:
  • мерките, предприети, за да се премахнат рисковете или да се намалят до минимум,
  • подробности за границите на експозиция,
  • резултатите от извършването на оценки и измерване,
  • възможни рискове от наранявания и как те трябва да бъдат засичани и докладвани,
  • безопасни работни практики,
  • редовно консултиране и участие на персонала и/или техни представители.

Държавите от ЕС трябва да приложат мерки, за да гарантират подходящото здравно наблюдение на работниците, по-специално когато:

 • може да бъде установена връзка между вибрациите и заболяване, което може да бъде определено, или неблагоприятни последици за здравето;
 • има вероятност заболяването или неблагоприятните последици да се дължат на определени работни условия;
 • могат да бъдат използвани изпитани техники за засичане на заболяване или последици за здравето.

Когато лекар реши, че даден работник има заболяване, което може да бъде определено, или страда от влошено здраве поради вибрации:

 • работникът получава информация и съвети за здравно наблюдение, което може да е необходимо,
 • работодателят получава информация и трябва да предприеме действие, за да отстрани или намали идентифицираните рискове.

Държавите от ЕС могат да освободят морския и въздушния транспорт от директивата, при условие че отговарят на определени условия.

Директивата определя различни стойности на експозиция за предприемане на действие в зависимост от това дали вибрациите се отразяват на ръката или дланта или цялото тяло на потребителя по време на типичен 8 часов работен ден.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 6 юли 2002 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 6 юли 2005 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Честото използване на силно вибриращи машини на работното място, ако не бъде съблюдавано внимателно, може да увреди мускулите, костите, дишането и дори мозъка на потребителя. Законодателството установява баланс между защитата на потребителите и не налага ненужни административни, финансови и правни тежести върху малките и средни предприятия.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13—20)

Последващите изменения и допълнения на Директива 2002/44/ЕО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Последващите изменения на Директива 89/391/EИО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 26.11.2018

Top