EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Здравословни и безопасности условия за работниците в отраслите, свързани с рудодобива

Здравословни и безопасности условия за работниците в отраслите, свързани с рудодобива

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 92/91/EИО — минимални изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел да установи минималните изисквания за опазване на здравето и безопасността на работeщите — „на суша“ и „по море“ — в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Всички работни места, използвани за проучвания и добив на минерални суровини чрез сондиране, трябва да отговарят на минималните изисквания за здраве и безопасност, посочени в директивата и приложението към нея, като се отчитат характерът на работното място, дейността, обстоятелствата или наличието на особен риск.

Общи задължения на работодателя

Работодателите са задължени:

 • да прилагат съображения за безопасност по отношение на работните места още от етапа на проектиране;
 • да гарантират, че има отговорно лице по надзора;
 • да възлагат работите, включващи особен риск, само на служители с подходяща квалификация;
 • да гарантират, че указанията за безопасност са ясни на всички заинтересовани работници;
 • да осигуряват средства за оказване на първа помощ и редовно да провеждат упражнения, свързани с безопасността.

Документ за безопасност и здраве

Преди започване на работи, свързани с рудодобив, работодателят трябва да се увери, че е съставен и се осъвременява документ за безопасност и здраве (в съответствие с членове 6, 9 и 10 от Директива 89/391/ЕИО, с която се определят общи правила за здраве и безопасност на работното място). Документът трябва да удостоверява, в частност, че:

 • рисковете, на които са изложени работниците на работното място, са определени и оценени;
 • взети са съответните мерки; и
 • проектирането, използването и поддръжката на работното място и на оборудването отговарят на изискванията за безопасност.

Когато на едно и също работно място се намират работници от няколко предприятия, работодателят, който съгласно националното законодателство и/или практики отговаря за работното място, трябва да координира прилагането на всички мерки за здраве и безопасност, отнасящи се до тези работници, като ги посочи и в документа.

Координацията не засяга отговорността на отделните работодатели.

Докладване на злополуки и опасни инциденти

Работодателят докладва незабавно на компетентните органи за трудови злополуки със смъртен изход и тежки трудови злополуки, както и за опасни инциденти.

Превантивни и комуникационни мерки

За да защитят работниците от опасности (в т.ч. пожари, експлозии и вредни за здравето среди), работодателите трябва да:

 • предприемат превантивни мерки
  • за избягване, откриване и овладяване на възникването и разпространението на пожари и експлозии
  • за предотвратяване на появата на взривоопасни и/или вредни за здравето среди;
 • провеждат редовни упражнения по безопасност;
 • осигурят и поддържат в изправност подходящи съоръжения за спасяване и евакуация с цел обезпечаване на възможността работниците да напуснат своевременно и безопасно местата, където се извършва работата, в случай на опасност;
 • осигурят необходимите предупредителни и други комуникационни системи с цел незабавно осигуряване на помощ и извършване на спасителни и евакуационни операции при необходимост;
 • информират работниците по разбираем начин за всички предприети мерки относно тяхната безопасност и здраве.

Изменения на работните места

Когато работните места се изменят, разширяват и/или преобразуват след датата на влизане в сила на тази директива, работодателите трябва да гарантират, че те съответстват на минималните изисквания, указани в приложението към директивата.

Здравен преглед на работниците

На всеки работник трябва да бъде извършен здравен преглед преди да му бъдат възложени задължения, свързани с дейностите, посочени в директивата, а впоследствие, на редовни интервали от време.

Консултации и участие на работниците

Работодателите трябва да гарантират провеждането на консултации и участието на работниците по всички въпроси, уредени от директивата.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 11 ноември 1992 г. и трябваше да стане закон в държавите от ЕС до 3 ноември 1994 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране: отрасли, в които се извършват следните дейности:
 • добив, в тесния смисъл на думата, на минерални суровини чрез сондажи с използването на къси взривни дупки (дупки, пробити в земята с цел търсене на нефт или други минерални суровини); и/или
 • геологопроучвателни работи с цел такъв добив; и/или
 • подготовка на добитите материали за продажба, с изключение на дейностите за преработка на добитите материали.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (Единадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 9—24)

Последващите изменения на Директива 92/91/EИО са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 15.01.2019

Top