EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Здраве и безопасност на работното място — общи правила

Здраве и безопасност на работното място — общи правила

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 89/391/EИО на Съвета — мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя въвежда мерки за подобряване на здравето и безопасността на хората на работното място. С нея се определят задължения както за работодателите*, така и за служителите* с цел намаляване на злополуките и професионалните заболявания на работното място.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата се прилага за всички отрасли на обществена и частна дейност (промишлени, земеделски, търговски, административни, обслужващи, образователни, културни, развлекателни и други).

В нея се посочва, че работодателите:

  • са задължени да осигурят здравето и безопасността на своя персонал. Това включва оценяване и избягване на рискове, разработване на цялостна политика за безопасност и осигуряване на подходящо обучение за персонала;
  • назначават лице, което да отговаря за предотвратяване на рисковете при работа;
  • предприемат необходимите мерки за оказване на първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работниците;
  • оценяват рисковете, пред които могат да бъдат изправени определени работници, и гарантират, че са въведени необходимите защитни мерки;
  • предоставят на служителите и/или на техните представители цялата свързана информация за възможни рискове за здравето и безопасността и за мерките, предприети за тяхното предотвратяване;
  • провеждат консултации със служителите и/или на техните представители и ги включват във всички обсъждания относно здравето и безопасността на работното място;
  • осигуряват на всеки служител адекватно обучение по здраве и безопасност на неговото работно място.

Други основни аспекти:

  • всеки служител носи отговорност да се грижи до колкото е възможно за своето собствено здраве и безопасност, и за това на своите колеги;
  • трябва да се осигурява специална защита на служители, които могат да бъдат особено чувствителни към възможни рискове и опасности на работното място;
  • директивата не се прилага за някои конкретни обществени служби като полиция, въоръжени сили или елементи на гражданска защита.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Служител: всяко лице, което работи за работодател, включително стажанти и чиракуващи, без домашни помощници.

* Работодател: всеки, който осигурява трудова заетост на дадено лице и отговаря за стопанската дейност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

АКТ

Директива 89/391/EИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 89/391/EИО

19.6.1989 г.

31.12.1992 г.

OВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1882/2003

20.11.2003 г.

OВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1—53

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

OВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21—24

Регламент (ЕО) № 1137/2008

11.12.2008 г.

OВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1—54

Последващите изменения и допълнения на Директива 89/391/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 08.05.2020

Top