Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обучение през целия живот: европейски квалификации

Обучение през целия живот: европейски квалификации

РЕЗЮМЕ НА:

Създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот — препоръка

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА?

С нея се създава обща схема, известна като Европейска квалификационна рамка (ЕКР), за да се помогне на държавите от ЕС и на техните образователни институции, на работодатели и отделни лица да сравняват квалификации между системите за образование и обучение в ЕС. Този инструмент е особено важен за развитието на европейски пазар за трудова заетост.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Като прави компетентностите и квалификациите по-прозрачни, ЕКР се превръща в инструмент за насърчаване на „Еразъм+“. Посредством стандартизирано досие ЕКР също така допълва Европейските служби за заетост (EURES) и инициативата „Европас“, които помагат на европейците за намиране на работа или обучение навсякъде в Европа.
 • ЕКР, която обхваща както висшето образование (университети и подобни учреждения), така и професионалното обучение, ще помогне да се повиши мобилността на работниците и студентите, като позволи квалификациите им да се признават извън тяхната собствена държава.
 • ЕКР представлява инструмент, базиран по-скоро на резултата от ученето, отколкото на продължителността му. Основните дескриптори, определящи референтните нива, са:
  • умения (способността за прилагане на знанията при изпълнение на задачи и решаване на проблеми),
  • компетентност (способността за използване на знания или умения в работни или учебни ситуации) и
  • знания.
 • Същността на ЕКР се състои от 8 референтни нива, които описват знанията на учащия, от какво разбира и какво е способен да направи той. Например ниво 1 (основни общи знания) би се отнасяло за лице, което не е преминавало обучения или образователни курсове, а ниво 8 (най-нови знания) би се отнасяло за лице с докторска степен.
 • ЕКР не замества националните квалификационни рамки (НКР), а по-скоро улеснява сътрудничеството между тях. Национално координационно звено на ЕКР е създадено във всяка държава, която участва в ЕКР, и то координира прилагането на национално равнище и предоставя информация за връзките на националните координационни звена с ЕКР.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Декларацията от Болоня от 1999 г. насърчи мобилността и прозрачността в образованието в ЕС. Междувременно Процесът от Болоня приближи ЕС до създаването на една по-лесно сравнима, съпоставима и свързана система за висше образование, която породи необходимостта от подобни действия, свързани с професионалното обучение.

АКТ

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (OВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1—7)

последно актуализация 12.01.2016

Top