EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Процесът от Болоня: определяне на европейското пространство за висше образование

Процесът от Болоня: определяне на европейското пространство за висше образование

Процесът от Болоня, иницииран с Декларацията от Болоня (1999 г.) и оценяван на всеки три години на министерските конференции, има за цел да въведе по-съпоставима, съвместима и съгласувана система за европейското висше образование.

АКТ

Декларацията от Болоня от 19 юни 1999 г. - Съвместна декларация на европейските министри на образованието (непубликувана в ОВ).

ОБОБЩЕНИЕ

Процесът от Болоня, иницииран с Декларацията от Болоня (1999 г.) и оценяван на всеки три години на министерските конференции, има за цел да въведе по-съпоставима, съвместима и съгласувана система за европейското висше образование.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Процесът има за цел да се създаде система за научни степени, които да са лесно разпознаваеми и сравними; да се насърчи мобилността на студенти, преподаватели и изследователи; и да се гарантира високо качество на обучението и преподаването.
  • Основните приоритетни области на процеса включват учене през целия живот, заетост, финансиране, структури на образователните степени, международна откритост, събиране на данни и осигуряване на качество.
  • Основна цел през първите 10 години на процеса беше да се определи Европейското пространство за висше образование (EHEA), чието начало бе поставено през 2010 г. с Декларацията от Будапеща - Виена. За следващото десетилетие целите ще са насочени към консолидирането на EHEA.
  • В момента процесът се прилага в 48 държави, които заедно с Европейската комисия съставляват членовете на процеса от Болоня.
  • Процесът не е задължителен за националните правителства или университети. Всъщност той е междуправителствен, доброволен ангажимент от страна на всяка участваща държава за реформа в нейната образователна система.
  • Процесът от Болоня е безпрецедентен успех в регионалното трансгранично сътрудничество в областта на висшето образование и привлече вниманието и на други държави извън ЕС. Следователно създаването на диалог с глобални партньори се превърна в основен приоритет за засилване на процеса. Освен това Съветът изтъкна този факт в своите заключения от 2014 г. относно глобалното измерение на европейското висше образование.
  • Последната министерска конференция се проведе в Ереван, Армения, в периода 14-15 май 2015 г. Следващата министерска конференция е планирана да се проведе във Франция през 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Държавите, подписали Европейската културна конвенция (1954 г.), могат да бъдат допуснати да станат членове на EHEA, при условие че декларират своето намерение да приемат целите на процеса от Болоня в собствената си система за висше образование. Освен това те трябва да предоставят информация за това, как ще изпълняват принципите и целите.

Процесът от Болоня е в съответствие с целите на рамката за образование и обучение на ЕС и с неговата стратегия Европа 2020 за растеж и работни места.

За допълнителна информация, вж. уебсайта на EHEA.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Европейското пространство за висше образование през 2015 г.: процесът от Болоня Доклад за изпълнението

Проект за заключения на Съвета относно глобалното измерение на европейското висше образование (ОВ C 28, 31.1.2014 г., стр. 2-5).

последно актуализация 23.07.2015

Top