Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Насърчаване на многоезичието в Европейския съюз

Насърчаване на многоезичието в Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение (COM(2005)596 окончателен) — Нова рамкова стратегия за многоезичието

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

В него се очертава стратегията на Европейската комисия за насърчаване на езиковото многообразие в Европейския съюз (ЕС) и се предлагат редица конкретни действия.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Многоезичието се отнася както до способността на отделно лице да използва няколко езика, така и до съвместното съществуване на различни езикови общности в една географска област.

Политиката на Комисията по отношение на многоезичието има 3 цели:

 • поощряване на изучаването на езици и насърчаване на езиковото разнообразие в обществото;
 • насърчаване на многоезична икономика;
 • предоставяне на гражданите на достъп до информация за ЕС на техния собствен език.

В това съобщение се определят различни начини за насърчаване на ученето на езици и езиковото разнообразие, включително:

Комисията призовава държавите от ЕС:

Многоезична икономика

Комисията предлага следните действия за развитие на многоезична икономика:

 • проучване на въздействието на недостига на езикови умения върху икономиката на ЕС;
 • проучване на потенциала за по-широко използване на субтитрите във видеоматериали за насърчаване на ученето на езици;
 • популяризиране на междуинституционалната терминологична база данни (IATE) на ЕС;
 • организиране на университетски конференции по проблемите на обучението на преводачи;
 • поемане на инициативата за улесняване на използването на мултимедийните източници;
 • координиране на работата на изследователите върху езиковите технологии, машинния превод и речниковите ресурси.

Писмени и устни преводи

 • Повишеното използване на машинния превод подчертава важността на човешкия елемент за осигуряване на качество на превода и на разработки, като Европейския стандарт за качество на преводаческите услуги.
 • Търсенето на устни преводачи се увеличава, особено в международните организации. Като подкрепят имигрантските общности в официалните отношения, те допринасят и за опазване на човешките и демократичните права.

Многоезичието и гражданите на ЕС

Комисията има редица многоезични инициативи, чиято цел е да помогнат на гражданите да разберат какви са правата им и как ги засяга европейското законодателство. Комисията предлага:

 • да осигури последователното прилагане на политиката за многоезичие във всички свои служби;
 • да продължи да насърчава многоезичието на уеб портала (Europa) и в публикациите си.
 • да стартира езиков портал на сайта Europa;
 • да организира семинари по въпросите на многоезичието;
 • да продължи да предлага безвъзмездни помощи и методическа подкрепа на университети за конферентен превод, инструменти за дистанционно обучение, стипендии и посещения;
 • да оказва подкрепа на европейските магистърски програми по конферентен превод и управление;
 • да продължи да играе важна роля в Международната годишна среща за езикови режими, документация и публикации;
 • да продължи да подкрепя въвеждането в университетите на магистърски програми по превод;
 • да организира международно състезание за превод между училищата за насърчаване на знанието на езиците и свързаните с тях професии.

Комисията сформира група на високо равнище по въпросите на многоезичието, съставена от независими експерти, които представиха окончателния си доклад през 2007 г. В началото на 2008 г. бе проведена конференция на министрите по въпросите на многоезичието, която даде възможност на страните от ЕС да представят постигнатия напредък и да планират бъдещата работа. По-късно през същата година Комисията представи допълнително съобщение с предложение за всеобхватен подход към многоезичието в ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.

 • страницата Многоезичие на уебсайта на Европейската комисия.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Нова рамкова стратегия за многоезичие (COM(2005) 596 окончателен от 22.11.2005 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност (COM(2008) 566 окончателен, 18.9.2008 г.)

последно актуализация 14.11.2016

Top