EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Евридика — Европейска информационна мрежа по въпросите на образователните системи и политики

Евридика — Европейска информационна мрежа по въпросите на образователните системи и политики

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение на Съвета и на министрите на образованието относно информационната мрежа по въпросите на образованието Евридика

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

Решението има за цел да укрепи и да развие мрежата Евридика, която предоставя информация за национални и европейски структури, системи и разработки в областта на образованието.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Мрежата Евридика предоставя значителен източник на сравнима информация относно европейските образователни системи и политики, и широк набор от сравнителни анализи по различни теми за образователните системи. Мрежата подпомага базираното на доказателства европейско сътрудничество в сферата на образованието и ученето през целия живот.
  • В момента Евридика включва 42 национални звена, разположени във всички 38 държави, които участват в програмата „Еразъм +“.
  • Информацията, предоставяна от националните звена на Евридика, включва данни, свързани с официални документи от рода на закони, укази, наредби и препоръки. Тази информация се обединява от централното звено на Евридика (със седалище в Брюксел) с други източници на информация — например статистически данни от Евростат, базата данни UOE (съвместна база данни на Юнеско, ОИСР и Евростат) и резултатите от международни образователни проучвания — за да изготви заключителни доклади.
  • Чрез своята работа Евридика се стреми да насърчи разбирането, сътрудничеството, доверието и мобилността на европейско и международно равнище. Мрежата се състои от международни звена, разположени в европейски държави, и се координира от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕС (ИАОАК).
  • Всички публикации на Евридика са налични безплатно на уебсайта на Евридика или в печатна форма при поискване.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение на Съвета и на министрите на образованието, заседаващи в рамките на Съвета, от 6 декември 1990 година, относно информационната мрежа по въпросите на образованието в Европейската общност Евридика (ОВ C 329, 31.12.1990 г., стр. 23—24)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50—73)

последно актуализация 11.07.2016

Top