EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски институт за равенство между половете

Европейски институт за равенство между половете

Европейският институт за равенство между половете помага на европейските институции и на държавите от ЕС за интегрирането на принципа на равенство в техните политики и за борба с дискриминацията въз основа на пола. Освен това институтът информира гражданите на Европейския съюз (ЕС) за този въпрос.

ОБОБЩЕНИЕ

Равенството между половете е основно право съгласно Договора от Лисабон и приоритетна политика на Европейския съюз (ЕС). Необходим е обаче допълнителен напредък за постигане на реално равенство между половете в сферата на професионалния и личния живот.

В това отношение Европейският институт за равенство между половете играе значителна роля за осигуряване на необходимите експертни познания, необходими за разработването на политики относно равенството между половете в целия ЕС.

Цели на института

Институтът предоставя своите технически умения и компетенции на европейските институции и на държавите от ЕС, за да помогне за:

  • насърчаване и повишаване на равенството между половете;
  • включване на равенството между половете във всички политики на ЕС и свързани национални политики;
  • борбата с дискриминацията на основата на пола;
  • повишаване на информираността на гражданите на ЕС, по-специално чрез конференции и информационни кампании.

Институтът основава работата си на обективни, сравними и надеждни данни на европейско равнище. Той отговаря за събиране, анализиране и разпространение на тази информация.

Освен това той анализира информация, събрана от международни организации и държави извън ЕС. Накрая той допринася за интегриране на принципа за равенство между половете в европейската външна политика.

Институтът насърчава обмена на опит и диалог между всички свързани заинтересовани лица, по-специално социалните партньори, неправителствените организации и изследователските центрове.

Начин на работа

Институтът изпълнява задачите си по независим и прозрачен начин. Той се ръководи от управителен съвет с подкрепата на директор и се подпомага от експертен форум. Седалището му е във Вилнюс (Литва).

По-специално той си сътрудничи с Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, с Европейския център за развитие на професионално обучение.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 19 януари 2007 г.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски институт за равенство между половете (ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9—17)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1922/2006 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 30.10.2015

Top