EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Защита на бременни работнички и родилки

Защита на бременни работнички и родилки

ОБОБЩЕНИЕ

С настоящата директива се определят основните права на всички жени преди и след бременност в Европейския съюз (ЕС). Директивата е една от няколко „дъщерни директиви“, приети в съответствие с Рамкова директива 89/391/ЕИО относно безопасността и здравето на работниците на работното място.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Целта на тази директива е да се защитят здравето и безопасността по време на работа на бременните жени*, жените родилки* или жените кърмачки*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите от ЕС са длъжни да информират работодателите и работничките за насоките на Европейската комисия относно рисковете за здравето и безопасността по време на работа, произтичащи от опасни вещества и промишлени процеси.

Когато бъдат установени рискове, работодателите са длъжни да предприемат действия за защита на засегнатите работнички, като например преместването им на друго работно място или предоставяне на отпуск.

При предоставянето на отпуск, работодателят трябва да гарантира трудовите права и заплащането на подходящо възнаграждение като обезщетение за всяка загуба на доходи.

Бременните работнички не са длъжни да полагат нощен труд, след представяне на медицинско свидетелство.

Бременните работнички имат право на медицински прегледи преди раждане в рамките на работното време без загуба на възнаграждение.

С директивата се предвижда отпуск по майчинство с продължителност от 14 седмици, от които 2 седмици трябва да бъдат преди раждането.

Жените не трябва да бъдат уволнявани от работа поради тяхната бременност и майчинство.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 24 ноември 1992 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Страница „Директива 92/85/ЕИО - бременни работнички“ - отна уебсайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Бременна работничка: жена, която уведомява работодателя си за своето състояние, в съответствие с националното законодателство и/или установената в страната практика.

*Работничка родилка: жена, която по смисъла на националното законодателство и/или установената в страната практика, наскоро е родила и уведомява работодателя си за своето състояние, в съответствие с това законодателство и/или практика.

*Работничка кърмачка: жена, която по смисъла на националното законодателство и/или установената в страната практика е кърмачка и уведомява работодателя си за своето състояние, в съответствие с това законодателство и/или практика.

АКТ

Директива 92/85/EИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

ПРЕПРАТКИ

Акт

Дата на влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 92/85/EИО

24.11.1992 г.

19.10.1994 г.

ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1-7

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2007/30/EО

28.6.2007 г.

31.12.2012 г.

ОВ L165, 27.6.2007 г., стр. 21-24

Директива 2014/27/EС

25.3.2014 г.

1.6.2015 г.

ОВ L 65, 5.3.2014 г., стр. 1-7

последно актуализация 14.10.2015

Top