EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Работа на срочен трудов договор

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 99/70/ЕО относно рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (профсъюзи)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

  • С нея се установяват минимални изисквания, свързани със срочната работа, с цел да се осигури равно третиране на работещите и да се предотврати злоупотребата, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения от този тип.
  • С директивата се отправя призив към държавите от Европейския съюз (ЕС) да определят санкции за нарушенията на тези изисквания.
  • С нея се определят специални клаузи за ограничаване на административните тежести, които може да възникнат за МСП вследствие на прилагането на тези нови стандарти.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Тя обхваща само условията на труд за служителите на срочен трудов договор; установените с нормативен акт системи на обществено осигуряване са прерогатив на държавите от ЕС.

Тя се отнася за работещите на срочни трудови договори (включително сезонните работници), с изключение на тези, поставени на разположение на предприятието от агенции за временна заетост. Страните обаче възнамеряват да приемат подобно споразумение, което да обхваща временната заетост.

Нещо повече, държавите от ЕС може да предвидят това споразумение да не се прилага за:

  • правоотношения на начално професионално обучение и схеми за чиракуване;
  • трудови договори и правоотношения, които са сключени в рамките на специално публично или с публична подкрепа обучение, интеграция и програма за професионално повторно обучение.

Принципът на недискриминация

Споразумението забранява на работодателите да третират работещите на срочни трудови договори по по-неблагоприятен начин спрямо работещите на постоянен трудов договор само защото имат срочен договор, освен ако различното третиране не е оправдано от обективни причини.

Споразумението има за цел да подобри качеството на срочната работа чрез гарантиране прилагането на принципа за недискриминация и да предотврати злоупотребата, произтичаща от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения.

Предотвратяване на злоупотребата с работата на срочен трудов договор

За да предотвратят злоупотребата, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения, държавите от ЕС, след консултация със социалните партньори, трябва да въведат (като отчитат потребностите на конкретните сектори и категории работници) една или повече от следните мерки:

  • обективни причини, които оправдават подновяването на такива договори или правоотношения;
  • максималната обща продължителност на последователните срочни трудови договори или правоотношения;
  • броят на подновяванията.

Възможности за обучение

Доколкото е възможно, работодателите трябва да улесняват достъпа на работещите на срочни трудови договори до възможности за обучение, за да се подобрят техните умения, израстване в кариерата и възможности за професионална мобилност.

Представители на работещите

Работещите на срочни трудови договори трябва да се вземат предвид при изчисляването на прага, над който може да бъдат съставени представителни органи на работниците.

Санкции за нарушения от работодателите

Държавите от ЕС трябва да определят санкциите, приложими за нарушения на националните разпоредби за прилагане.

Работа на срочен договор и МСП

По отношение на прилагането на директивата в малките и средните предприятия (МСП) бяха положени специални грижи да се избегне налагането на административни, финансови и правни ограничения, които биха забавили развитието на малките и средните предприятия. Според Европейската комисия редица клаузи от споразумението се отнасят до националните законодателства, колективните трудови договори или практики и/или социалните партньори по отношение на реда и условията за прилагането им, което дава възможност да се вземат предвид специалните нужди на МСП.

Приложение

Държавите от ЕС трябваше да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с настоящата директива, най-късно до 10 юли 2001 г., или да гарантират, най-късно до тази дата, че социалните партньори са въвели в действие необходимите мерки. Държавите от ЕС могат да разполагат с максимум още една година, за да вземат предвид особените трудности или прилагането чрез колективен договор. Комисията обаче трябва да бъде информирана за обстоятелствата.

Прилагането на настоящата директива не може да бъде основателна причина за намаляване на общото ниво на закрила, предоставяна на работещите, в областта, обхваната от настоящата директива. Държавите от ЕС обаче може да въведат по-благоприятни правила от тези, определени в директивата.

Доклади

Два доклада на Комисията за прилагането представят националните мерки за прилагане на директивата (вижте раздел „Свързани документи“ по-долу).

Тези доклади се допълват от две проучвания (Доклад за прилагането на Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешка република) (март 2007 г.) и доклади (резюмета на оценката) относно прилагането на Директива 1999/70/ЕО в България и Румъния (2009 г.).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 10 юли 1999 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 10 юли 2001 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Срочните трудови договори бяха предмет на предложение на Комисията за директива на Съвета. Европейският парламент представи становището си относно предложението на 24 октомври 1990 г. (Официален вестник на Европейския съюз C 295, 26.11.1990 г.).

Поради липсата на съгласие в Съвета Комисията реши да се консултира със социалните партньори съгласно член 3 от Споразумението за социалната политика. По време на първата консултация социалните партньори подчертаха необходимостта от борба срещу дискриминацията на работещите, засегнати от новите, гъвкави форми на работа.

В края на втория кръг консултации социалните партньори решиха да започнат преговори в тази област.

Успоредно с това на 19 юни 1996 г. UNICE (сега BusinessEurope), CEEP и ETUC сключиха рамково споразумение за работата на непълно работно време, приложено чрез Директива 97/81/ЕО от 15 декември 1997 г. В преамбюла към това споразумение договарящите се страни обявиха намерението си да разгледат необходимостта от подобни споразумения, свързани с други гъвкави форми на работа. На 18 март 1999 г. те сключиха рамково споразумение относно работата на срочен трудов договор, което се прилага чрез настоящата директива.

Комисията сметна, че е необходимо да се установи балансирана и гъвкава рамка, съвместима с постоянното увеличение на срочните договори и същевременно предотвратяваща злоупотребата с тях.

На 6 май 1999 г. Парламентът прие резолюция във връзка с предложението на Комисията, с която призова Съвета да одобри рамковото споразумение относно работата на срочен трудов договор [непубликувана в Официален вестник на Европейския съюз]. Независимо от това Парламентът със съжаление отбеляза, че споразумението обхваща само последователните трудови правоотношения, че правилата, целящи да предотвратят злоупотребата чрез последователни срочни трудови договори, не съдържат количествени или качествени задължения и че не е предвидена разпоредба за приоритетен достъп до създадени работни места или за осигуряване на достъп на тези работници до подходящо професионално обучение.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 99/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 10.7.1999 г, стр. 43—48)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) (ОВ L 14, 20.01.1998 г., стр. 9—14)

Последващите изменения на Директива 97/81/EО са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Работен документ на службите на Комисията – Националните мерки за прилагане на Директива 1999/70/ЕО (ЕС-15) (SEC(2006) 1074 окончателен, 11.8.2006 г.)

Работен документ на службите на Комисията – Националните мерки за прилагане на Директива 1999/70/ЕО (EС-10) (SEC(2008) 2485 окончателен, 17.9.2008 г.)

последно актуализация 04.12.2016

Top