EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Информиране на работниците или служителите за техните условия на труд

Информиране на работниците или служителите за техните условия на труд

В Европейския съюз (ЕС) съществува общо изискване всеки работодател да дава на работника или служителя документ, съдържащ основните елементи от трудовия договор или от трудовото правоотношение.

АКТ

Директива 91/533/ЕИО на Съвета от 14 октомври 1991 г. относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение.

ОБОБЩЕНИЕ

В Европейския съюз (ЕС) съществува общо изискване всеки работодател да дава на работника или служителя документ, съдържащ основните елементи от трудовия договор или от трудовото правоотношение.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя гарантира, че работодателите предоставят на работниците и служителите определена важна информация, като:

  • идентифициране на страните и на местоработата;
  • естеството на работата;
  • началната дата на трудовия договор и предвидената му продължителност;
  • размера на възнаграждението;
  • продължителността на нормалния работен ден;
  • колективните трудови договори и/или споразумения, определящи условията на труд на работника или служителя.

Директивата не се прилага за работници или служители на трудов договор с продължителност, по-малка от 1 месец или с работна седмица, по-малка от 8 часа.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Работодателят трябва да даде на работника или служителя документ, съдържащ изискваната информация, в рамките на 2 месеца от започване на трудовото правоотношение.

Националното законодателство на всяка държава от ЕС определя дали да съществува трудов договор и ако да, какви са условията на този договор. Следователно дефинирането на термините „работник/служител“, „договор“ и „трудово правоотношение“ се извършва от националното законодателство.

Когато даден работодател изисква от работник/служител да работи в друга държава от ЕС („работник или служител зад граница“), той трябва да предаде на този работник или служител документ, съдържащ изискваната информация, преди заминаването. Този документ трябва да посочва определена допълнителна информация, като например валутата на възнаграждението и продължителност на трудовото правоотношение. Тези разпоредби не се прилагат, когато продължителността на работата зад граница е 1 месец или по-малко.

В рамките на 1 месец работодателят трябва да даде на работника или служителя писмен документ за всяка промяна на обстоятелствата.

Директивата не спира държавите от ЕС да въвеждат законодателство, което е по-благоприятно за работника или служителя.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 30 юни 1993 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Новите форми за полагане на труд доведоха до увеличаване броя на видовете трудови правоотношения. Директивата се опитва да осигури на работниците или служителите по-добра защита, за да се избегне несигурността по отношение на условията на трудовото правоотношение, и да създаде по-голяма прозрачност на пазара на труда.

За допълнителна информация, вж. Условия на труд - индивидуалните условия на труд на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 91/533/EИО

28.10.1991 г.

30.6.1993 г.

OВ L 288, 18.10.1991 г., стр. 32-35

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение 2014/51/EС на Съвета от 28 януари 2014 г. за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 189) (OВ L 32, 1.2.2014 г., стр. 32-32).

последно актуализация 23.07.2015

Top