EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски консенсус относно хуманитарната помощ

Европейски консенсус относно хуманитарната помощ

ОБОБЩЕНИЕ НА:

Съвместна декларация относно целите и принципите на хуманитарната помощ от ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА СЪВМЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ?

  • Тя е ангажимент, поет от Европейския съюз и държавите от ЕС да координират своите действия въз основа на общи цели и принципи относно своите интервенции за хуманитарна помощ.
  • Европейският консенсус относно хуманитарната помощ определя стратегическа рамка, която да направлява действията на ЕС и на държавите от ЕС, за да предоставят ефективна, качествена и координирана хуманитарната помощ.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели на хуманитарната помощ

Хуманитарната помощ от страна на ЕС има за цел да осигури обусловена от потребностите спешна реакция, насочена към опазване на живота и предотвратяване и облекчаване на човешкото страдание в условия на кризи, предизвикани от човешко поведение и природни бедствия.

В съответствие с Консенсуса, хуманитарната помощ от страна на ЕС се осигурява чрез партньори, ангажирани в изпълнението, като Организацията на обединените нации, движението на Червения кръст/Червения полумесец и неправителствени организации.

ЕС и държавите от ЕС колективно са най-големият донор на международна публична хуманитарна помощ в света. Техните действия взаимно се допълват и подсилват и се изпълняват в тясно сътрудничество с международни и местни участници.

Принципи на хуманитарната помощ

Хуманитарната помощ се основава на фундаменталните хуманитарни принципи на хуманност*, неутралност*, безпристрастност* и независимост*.

ЕС също така се ангажира да спазва принципите на международното право, по-специално на международното хуманитарно право, правата на човека и бежанското право.

Въпреки че прилагането им може да варира в отделните държави от ЕС, донорите от ЕС имат за цел да подобрят донорските практики и да следват принципите и добрите практики на хуманитарната помощ по-специално в рамките на Инициативата за добро хуманитарно донорство, която е неформален международен форум и мрежа на донорите.

Хуманитарната помощ от страна на ЕС също трябва да е съгласувана с останалите политики, за да се осигури плавен преход след криза и да се вземат предвид съображенията, свързани с пола и различните нужди на местните хора.

Координация и съгласуваност на помощта от ЕС

ЕС подкрепя координиращата роля на ООН и засиления глобален капацитет за реакция при хуманитарни кризи.

Операциите за помощ на ЕС трябва да са основани на:

  • координация, съгласуваност и взаимно допълване между отделните участници, споделяне на информация, добри практики и знания и укрепване на обмена на политическо равнище, включително на международно равнище, координирано от ООН,
  • принципите за качество, ефективност и отчетност,
  • различни партньорства, така че да се предлагат различни реакции при кризи.

Хуманитарната помощ от страна на ЕС следва да се разпределя прозрачно, на базата на установените потребности и степента на уязвимост.

Консенсусът определя кога и как гражданската защита, и като последна мярка, военните сили и средства на ЕС могат да се използват за реагиране при хуманитарни ситуации.

Международна дейност

Признавайки, че хуманитарната дейност е колективна отговорност на международно равнище, ЕС допринася за развиването на колективния глобален капацитет за реакция при кризи, подкрепяйки ръководената от ООН реформа на хуманитарната система в сътрудничество с други хуманитарни организации и донори.

Освен това, с оглед на ескалиращата необходимост от хуманитарна помощ, от съществено значение е да се засили и разнообрази финансирането и да се увеличат неговата предсказуемост, гъвкавост и стратегическа координация.

Връзки с намаляване на рисковете от бедствия и развитие

Паралелно с действията при извънредни ситуации, инициирани при възникване на криза, ЕС се ангажира да работи за намаляване на рисковете и уязвимостта и за подготовката на хората за природни бедствия на местно, регионално и национално равнище, като използва Рамката за действие от Хиого (заменена през март 2015 г. от Рамката от Сендай за намаляване на риска при бедствия за периода 2015 — 2030 г.).

Той също подкрепя прехода, бързото възстановяване и развитието, по-специално чрез осъществяване на по-добра връзка между помощ, възстановяване и развитие (LRRD).

Хуманитарната дейност на равнище ЕС

Консенсусът потвърждава, че ЕС има съпоставими предимства и добавена стойност, които позволяват взаимно допълване на хуманитарните донори от ЕС и международните донори, благодарение на: глобалната си мрежа от експерти на ЕС, неговата роля, която гарантира съгласуваност на политиките и насърчава добрите хуманитарни практики, неговата гъвкавост за намеса в политически чувствителни зони и неговата способност за улесняване на координацията. Европейската комисия е твърдо ангажирана с прилагането на принципите и най-добрите практики на доброто донорство в своите политики и действия.

ЕС прие план за действие за периода 2008 — 2013 г., който направлява сътрудничеството между Комисията и държавите от ЕС и е основан на подход за качество на помощта. Прилагането му беше преразгледано през 2010 г. чрез средносрочен преглед и оценен посредством независима оценка през 2014 г. Оценката потвърди валидността на Консенсуса и препоръчва неговото прилагане съгласно нова рамка. Планът за изпълнение, приет през ноември 2015 г., ще остане в сила в рамките на 18 месеца, насочвайки действията към принципни хуманитарни действия и ефективност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Хуманност: човешкото страдание трябва да се облекчава навсякъде, където съществува, като се обръща особено внимание на най-уязвимите групи от населението.

* Неутралност: хуманитарната помощ не трябва да облагодетелства никоя страна по въоръжен конфликт или по друг спор.

* Безпристрастност: хуманитарната помощ трябва да се предоставя единствено въз основа на потребностите, без дискриминация между и в рамките на засегнатите групи население.

* Независимост: автономността на хуманитарните цели от политически, икономически, военни и други цели, като единствената цел на хуманитарната помощ остава облекчаване и предотвратяване на страданието на пострадалите при хуманитарни кризи.

АКТ

Съвместна декларация на Съвета и представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ C 25, 30.1.2008 г., стр. 1—12)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Работен документ на службите на Комисията: План за прилагане на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ (SWD(2015) 269 final, 27.11.2015 г.)

последно актуализация 31.03.2016

Top