EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Насоки на ЕС за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право

 

РЕЗЮМЕ НА:

Актуализирани Насоки на ЕС за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право

Член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСОКИТЕ И НА ЧЛЕН 3 ОТ ДЕС?

С насоките се създават оперативни инструменти на ЕС за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право (МХП) чрез неговите отношения с останалата част от света.

Насоките са предназначени за всички, които работят в контекста на отношенията на ЕС с останалата част на света, и имат за цел ограничаване на въздействието на въоръжен конфликт върху гражданското население и затворниците. Те допълват насоки и други общи позиции, приети от ЕС във връзка с правата на човека (например относно изтезанията и смъртното наказание).

В член 3, параграф 5 от ДЕС са посочени ценностите, на които е основан ЕС, включително тези, които той утвърждава в своите външни отношения. Тези ценности включват принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и върховенство на закона.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Насоките са предназначени за публични участници (включително от институциите на ЕС) и недържавни участници (неправителствени организации и др.), действащи в ЕС.

Намаляване на последиците от въоръжен конфликт

Международното хуманитарно право (МХП) е познато още като право на въоръжените конфликти или право за водене на война. С него се регулират средствата и методите за водене на военни действия, за да се намали въздействието на въоръжен конфликт. Спазването на тези правни принципи следва да даде възможност за защита на лицата, които не участват или са престанали да участват в конфликти (като гражданското население и военнопленници).

МХП се прилага за:

 • въоръжени конфликти, независимо дали те възникват между държави или в рамките на една отделна държава и независимо от причините за конфликта; за международните въоръжени конфликти и вътрешните въоръжени конфликти обаче се прилагат различни правни режими;
 • окупация на територия, произтичаща от въоръжени конфликти.

Освен това международното право за закрила на правата на човека може да се прилага както в мирно време, така и по време на война. То допълва МХП.

Оперативни насоки

ЕС е ангажиран с ефективното изпълнение на МХП. Първо, ангажираните участници трябва да съберат подробна информация за конфликтите и да изготвят доклади, оценки и препоръки за действие. Това се отнася до:

ЕС разполага с няколко средства за действие:

 • политически диалог с държави извън ЕС както в случай на конфликт, така и при мирно време;
 • общи изявления за обществеността, с които ЕС заема позиция в полза на спазването на хуманитарното право;
 • инициативи и публични изявления, с които ЕС осъжда ситуации или конкретни действия;
 • ограничителни мерки и санкции, които могат да се прилагат за държави или физически лица, участващи в конфликт. Тези мерки трябва да са целесъобразни и в съответствие с международното право;
 • сътрудничество с международни органи;
 • операции за управление на кризи, които могат да включват мисии за събиране на информация, която е важна за Международния наказателен съд (МНС) или за разследването на военни престъпления;
 • преследване на физически лица, които са отговорни за нарушаване на международното хуманитарно право;
 • обучение и подготовка на населението, военния персонал и служители по правоприлагането;
 • контрол върху продажбата на оръжия в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС, съгласно която лицензиите за износ се предоставят, при условие че държавите, които внасят оръжия, спазват правата на човека;

индивидуална отговорност в случай на конфликт.

Определени тежки нарушения на международното хуманитарно право са определени като военни престъпления. Те могат да бъдат извършени при същите обстоятелства както геноцида и престъпленията против човечеството. Държавите от ЕС гарантират, че лицата, които са отговорни за военни престъпления, ще бъдат изправени пред техния национален съд, пред съд на друга държава или пред МНС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 3 (предишен член 2 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 17)

Актуализирани Насоки на Европейския съюз за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право (МХП) (ОВ C 303, 15.12.2009 г., стр. 12—17)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 2011/168/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 година относно Международния наказателен съд и за отмяна на Обща позиция 2003/444/ОВППС (ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 56—58)

последно актуализация 02.03.2018

Top