EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Съвет на Европейския съюз

Съвет на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 16 от Договора за Европейския съюз

Член 237 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 238 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 239 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 240 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 241 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 242 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 243 от Договора за функционирането на Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ?

С тях се определят ролята, състава и функционирането на Съвета на Европейския съюз, който представлява правителствата на държавите от ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Роля

Състав

 • Няма фиксирани членове на Съвета.
 • Съветът заседава в 10 различни конфигурации, като всяка от тях съответства на областта на политиките, които се обсъждат. В зависимост от конфигурацията всяка държава изпраща своя министър, отговарящ за съответната област на политики.
 • Съветът по външни работи има постоянен председател — върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Всички останали заседания на Съвета се председателстват от съответния министър на държавата, поела ротационното председателство на Съвета на ЕС.
 • Съветът по общи въпроси отговаря за гарантирането на съответствие в работата на отделните конфигурации на Съвета и за подготовката на заседанията на Европейския съвет.

Гласуване

 • Всички обсъждания и гласувания в Съвета се извършват публично.
 • В повечето случаи Съветът взема решения с квалифицирано мнозинство. Това означава, че като общо правило, за да се вземе решение:
  • 55 % от държавите (при 28 членки, това означава 16 държави),
  • които представляват най-малко 65 % от населението на ЕС, трябва да гласуват в подкрепа.
 • За да се блокира дадено решение, са необходими поне четири държави (които представляват 35 % от общото население на ЕС).
 • За определени чувствителни въпроси, като например външната политика и данъчното облагане, Съветът взема решения с единодушие.
 • Обикновено мнозинство от държавите е достатъчно за процедурни и административни въпроси.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — Член 16 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 24)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 237 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 153)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 238 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 153—154)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 239 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 154)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 240 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 154)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 241 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 242 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155)

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — част шеста — „Институционални и финансови разпоредби“ — дял I — „Институционални разпоредби“ — глава 1 — „Институции“ — Раздел 3 — Съвета — член 243 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 155)

последно актуализация 11.12.2017

Top