EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Гражданство на ЕС

Гражданство на ЕС

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Член 9 от Договора за Европейския съюз

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГРАЖДАНСТВОТО НА ЕС?

Всеки, който е гражданин на държава от ЕС, автоматично е гражданин на ЕС. Принципът е залегнал в договорите за ЕС и е основен фактор за развитието на европейска идентичност. Гражданството на ЕС не заменя националното гражданство. То е допълнение към него и осигурява на хората специфични права.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Договорът от Лисабон въвежда допълнителна форма на обществено участие: гражданската инициатива. Това позволява на 1 милион граждани от „значителен“ брой държави от ЕС да предлагат на Комисията да внася законодателни предложения във всяка област, която попада в отговорностите на ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Гражданството на ЕС е определено в член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в член 9 от Договора за Европейския съюз.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз — Част седма — Общи и заключителни разпоредби — Член 20 (предишен член 17 от ДЕО) (ОВ L 202, 7.6.2016 r., стр. 56—193)

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял III — Разпоредби относно институциите — Член 9 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 20)

последно актуализация 14.01.2016

Top