EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Търговско споразумение между ЕС и Швейцария

Търговско споразумение между ЕС и Швейцария

 

РЕЗЮМЕ НА:

Споразумение между Европейската икономическа общност и Швейцария

Регламент (ЕИО) № 2840/72 за сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Швейцария

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕГЛАМЕНТА?

 • Споразумението за свободна търговия между ЕС и Швейцария от 1972 г. е крайъгълният камък на търговските отношения между ЕС и Швейцария. То се отнася само за стоки и е едно от най-старите търговски споразумения, подписани от ЕС. Споразумението не съдържа разпоредби за услуги, инвестиции, права върху интелектуалната собственост, държавни поръчки или социални и екологични ценности.
 • Впоследствие Швейцария и ЕС се договориха за пакет от седем секторни споразумения, подписани през 1999 г. (познати в Швейцария като „Двустранни споразумения I“). Някои от тях са от значение от гледна точка на търговията, например:
  • споразумението за свободно движение на хора;
  • споразумението за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие;
  • споразумението за обществени поръчки; и
  • споразумението относно търговията със селскостопански продукти.
 • През 2004 г. към споразумението е добавен протокол относно преработените селскостопански продукти (протокол 2).
 • С регламента се отбелязва сключването от името на Европейската икономическа общност (сега Европейски съюз (ЕС)) на Споразумението за свободна търговия с Швейцария.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цели

Основните цели на споразумението са:

 • насърчаване на хармоничното развитие на икономическите отношения между ЕС и Швейцария чрез разширяване на взаимната търговия;
 • насърчаване на напредъка на икономическата дейност и подобряването на условията на живот и заетост, както и на повишаването на производителността и финансовата стабилност в ЕС и Швейцария;
 • осигуряване на справедливи условия на конкуренция за търговията между страните;
 • допринасяне чрез премахване на пречките пред търговията за хармоничното развитие и разширяването на световната търговия.

Премахване на тарифни и нетарифни мерки

 • Със споразумението се отмениха:
  • митата или таксите с равностоен ефект върху вноса и износа;
  • количествените ограничения върху вноса, износа или мерките с еквивалентен ефект.
 • Забранени са всякакви нови мита/такси или количествени ограничения.
 • Към споразумението са приложени протоколи, които обхващат тарифното третиране на определени продукти, заедно с определени стоки, получени от преработката на селскостопански продукти.
 • Всяка една страна може да наложи забрани или ограничения върху вноса, износа или транзитните стоки на редица основания, включително:
  • общественото здраве;
  • законността и реда или обществената сигурност;
  • опазването на живота или здравето на хората, животните или растенията.

Правила за конкуренцията

И от двете страни се изисква да спазват правилата за конкуренция, които забраняват злоупотребата с господстващо положение, картелите и монополите, заедно с правилата за държавните помощи.

Съвместен комитет

Със споразумението се създава съвместен комитет, състоящ се от членове и на двете страни. Той:

 • отговаря за администрирането на споразумението и гарантирането на правилното му прилагане;
 • прави препоръки и взема решения в случаите, предвидени в споразумението.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 1 януари 1973 г. Впоследствие към споразумението са приложени редица протоколи.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Политическите отношения между ЕС и Швейцария се уреждат от над 100 „двустранни“ споразумения, които обхващат широк спектър от аспекти, включително научни изследвания и иновации, Шенгенското пространство, политиката в областта на убежището и взаимното признаване.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (OВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 189—280)

Последващите изменения на споразумението са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕИО) № 2840/72 на Съвета от 19 декември 1972 година за сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария за приемане на разпоредби за неговото изпълнение, както и за сключване на допълнително споразумение относно валидността, за Княжество Лихтенщайн, на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година (OВ L 300, 31.12.1972 г., стр. 188)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която отговаря за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (OВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 5—17)

Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (OВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52—79)

Споразумение между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 22 юли 1972 година относно разпоредбите, приложими по отношение на преработени селскостопански продукти (OВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 19—48)

Вж. консолидираната версия.

Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие (OВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 369—429)

Вж. консолидираната версия.

Рамково споразумение за научно-техническо сътрудничество между Европейските общности и Конфедерация Швейцария (ОВ L 313, 22.11.1985 г., стр. 6—8)

последно актуализация 10.09.2020

Top