EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейска общност за атомна енергия — степени на секретност и мерки за сигурност на информацията

Европейска общност за атомна енергия — степени на секретност и мерки за сигурност на информацията

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (Евратом) № 3 за прилагане на член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С регламента се определят степени на секретност и мерки за сигурност за защита на секретна информация по Евратом (СИЕ), която влиза в обхвата на член 24 и член 25 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом). СИЕ може да включва доклади, данни, документи, предмети и средства за възпроизвеждане.
 • Член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия се отнася за информацията от програмата на ЕС за ядрени изследвания, която би могла да навреди на интересите на държавите от ЕС в областта на отбраната, ако бъде разкрита. По подобен начин член 25 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия се отнася за информацията относно патенти и полезни модели*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Мерките за сигурност и инструкциите за прилагането им се издават от:

 • институциите, комитетите, службите и инсталациите на ЕС;
 • държавите от ЕС и техните органи;
 • съвместни предприятия;
 • физически лица и предприятия.

Европейската комисия създава бюро по сигурност, което:

 • координира и осигурява общото прилагане на мерките за сигурност;
 • следи как се прилагат мерките в институциите, комитетите, службите и инсталациите на ЕС;
 • проверява дали мерките се прилагат от държавите от ЕС;
 • внася изменения на регламента, когато е необходимо.

Във всички институции, комитети или служби на ЕС, в които се изготвя или се съхранява СИЕ, се назначава служител по сигурността, който отговаря за:

 • регистрирането на СИЕ;
 • воденето на списък с лицата, които имат право на достъп до СИЕ;
 • инструктирането на служителите относно техните задължения в областта на сигурността;
 • гарантирането, че се прилагат физическите мерки за сигурност.

Степени, разрешение и проверка

 • Степените на секретност на СИЕ се определят в зависимост от степента на вредата, която неразрешено разкриване би причинило на интересите на държавите от ЕС в областта на отбраната:
  • Евра — строго секретно: разкриването би имало изключително сериозни последици за интересите в областта на отбраната;
  • Евра — секретно: разкриването би имало сериозни последици за интересите в областта на отбраната;
  • Евра — поверително: разкриването би навредило на интересите в областта на отбраната;
  • Евра — ограничено разпространение: разкриването би засегнало интересите в областта на отбраната, но е необходима по-ниска степен на сигурност в сравнение с документите, класифицирани като Евра — поверително.
 • Позоваванията на документи или данни, обозначени като Евра — секретно и Евра — строго секретно, трябва да бъдат сведени до минимум и не трябва да разкриват тяхното съдържание или степени на секретност.
 • Достъп до СИЕ (с изключение на обозначената с Евра — ограничено разпространение) се предоставя само на упълномощени лица, които имат ясна нужда да получават такава информация. Разрешение може да бъде издадено след проверка от бюрото по сигурност или държавите от ЕС.

Физическа защита на СИЕ

 • Трябва да бъде поставен печат на всяка страница на документ, който се отнася до СИЕ със степен Евра — строго секретно, Евра — секретно и Евра — поверително;
 • възпроизвеждането на СИЕ трябва да бъде ограничено до непосредствените и съществени изисквания;
 • възпроизвеждането на СИЕ със степен Евра — строго секретно се извършва само със съгласието на бюрото по сигурност, а в случай на информация относно патенти — със съгласието на държавата на произход от ЕС;
 • сградите, в които се съхранява СИЕ със степен Евра — поверително, трябва да бъдат сигурни и да позволяват идентифициране със сигурност на служителите и посетителите;
 • посетителите не трябва да бъдат оставяни сами в помещенията, в които се намира СИЕ;
 • правилата, свързани със сейфовете, се прилагат за различни степени на секретност;
 • всяка СИЕ със степен Евра — строго секретно и Евра — секретно трябва специално да се регистрира;
 • вътрешното движение на СИЕ трябва да се осъществява по такъв начин, че да се предотвратява изтичане на информация;
 • СИЕ със степен Евра — поверително или по-висока, изпращана извън сградата, трябва да бъде поставена в два плика, като само вътрешният носи обозначение на степента на секретност;
 • СИЕ със степен Евра — поверително, изпращана в чужбина, трябва да се транспортира с дипломатическа поща, а СИЕ със степен Евра — строго секретно се поверява на куриер, придружен от още едно лице. СИЕ със степен Евра — секретно и Евра — поверително, изпращана в чужбина, се транспортира с дипломатическа поща;
 • При разрешаването на сигурно унищожаване на всяка СИЕ, която вече не е необходима, се прилагат строги правила.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 15 ноември 1958 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вж. също:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Полезен модел: регистрирано право за изключително използване на техническо изобретение от притежателя на правото в замяна на публично разкриване на същността на изобретението, предоставено само за ограничен период.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (Евратом) № 3 на Съвета за прилагане на член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 406—416)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия — дял II — Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика — глава 2: Разпространение на информация — раздел 3: Разпоредби за сигурност — член 24 (OВ C 203, 7.6.2016 г., стр. 15—16)

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия — дял II — Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика — глава 2: Разпространение на информация — раздел 3: Разпоредби за сигурност — член 25 (OВ C 203, 7.6.2016 г., стр. 16—17)

последно актуализация 15.05.2020

Top