EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейска бизнес статистика

Европейска бизнес статистика

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2019/2152 за европейската бизнес статистика

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се установяват правила за:

 • разработването, изготвянето и разпространението на европейската бизнес статистика;
 • европейска рамка за статистически бизнес регистри.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Европейската бизнес статистика обхваща:

 • структурата, ефективността и икономическите изследвания и разработки, иновациите и информационните и комуникационни технологии (ИКТ) на различни статистически единици, включително електронна търговия и глобални вериги за доставки;
 • производство и международна търговия на произведени стоки и услуги.

Европейската рамка за статистически бизнес регистри е авторитетният източник за получаване на висококачествени и хармонизирани съвкупности, основани на статистически бизнес регистри, за изготвянето на европейска бизнес статистика. Тя се състои от:

 • национални статистически бизнес регистри, обхващащи всички предприятия и местните им звена, които извършват икономически дейности, допринасящи за брутния вътрешен продукт (БВП);
 • регистъра EuroGroups, който обхваща всички предприятия и техните юридически звена, извършващи икономически дейности, допринасящи за БВП, които са част от многонационална група;
 • обмена на данни между тях.

Националните статистически органи на държавите от ЕС могат да използват следните източници за изготвяне на бизнес статистика и за създаване на национални статистически бизнес регистри:

 • изследвания;
 • административни записи, включително информация от данъчни и митнически органи, напр. годишни финансови отчети;
 • обменени микроданни;
 • други подходящи данни, които са съпоставими и отговарят на специфичните изисквания за качество.

Европейската бизнес статистика обхваща следните области:

 • краткосрочни дейности;
 • дейности на държавно равнище;
 • регионални дейности; и
 • международни дейности.

Всяка област трябва да включва една или повече ключови теми, сред които съвкупността от предприятията, резултатите и ефективността, използването на ИКТ и електронната търговия, данните от научноизследователска и развойна дейност, глобалните вериги на стойността и международната търговия със стоки и услуги. Темите са описани подробно в приложение I към регламента.

В приложение II са определени честотата (веднъж месечно, на тримесечие, годишно или на две години), референтният период и статистическа единица за всяка тема.

Държавите от ЕС:

 • създават 1 или повече национални статистически бизнес регистри. Те представляват основата за:
  • изготвянето и координирането на изследвания;
  • информацията за статистическия анализ на съвкупността от предприятия и демографията им;
  • използването на административни данни;
  • идентифицирането и изграждането на статистически единици;
 • гарантиране на качеството на европейската бизнес статистика, националните статистически бизнес регистри и регистъра EuroGroups;
 • изпращане на Европейската комисия (Евростат) на данни, както и доклади за качество и метаданни.

Специфични правила се прилагат при обмена между Евростат, националните статистически органи и централните банки и Европейската централна банка на поверителни данни за многонационални групи и вътрешната търговия на стоки в ЕС, при условие че те се използват изключително за статистически цели.

Евростат:

 • създава регистър EuroGroups на многонационални групи от предприятия;
 • оценява качеството на данни, които получава;
 • предоставя годишни отчети за качеството и метаданните, свързани с регистъра EuroGroups;
 • може да започне пилотни проучвания, които националните органи да извършват доброволно, когато идентифицират нужда от нови или по-добри данни.

Комисията може да приема делегирани актове и актове за изпълнение за изменение на законодателството, при условие че те не налагат значителни допълнителни разходи или тежести за националните органи или респонденти.

ЕС може да предостави финансова подкрепа на националните статистически институти и други органи за различни дейности, например разработване на методологии с по-добро качество или по-ниски разходи.

Отмяна

Регламентът отменя:

 • от 1 януари 2021 г. — Регламент (ЕО) № 48/2004, Регламент (EО) № 808/2004, Регламент (EО) № 716/2007, Регламент (EО) № 177/2008, Регламент (EО) № 295/2008 и Регламент (EИО) № 3924/91 и Решение № 1608/2003/EО;
 • от 1 януари 2022 г. — Регламент (EО) № 638/2004 и Регламент (ЕО) № 471/2009;
 • от 1 януари 2024 г. — Регламент (ЕО) № 1165/98.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага се от 1 януари 2021 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Преди това статистическата информация за икономическите дейности на националните предприятия се основаваше на различни законодателни актове. Това възпрепятстваше съгласуваността на отделните статистически данни и интегрирания подход за разработване, производство и разпространение на бизнес статистика. Новият регламент отстранява тези дефекти.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (ОВ L 327, 17.12.2019 г., стр. 1—35)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23—29)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 471/2009 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно структурната бизнес статистика (преработен) (OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13—59)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 177/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за установяване на обща рамка за регистрите на предприятията за статистически цели и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета (ОВ L 61, 5.3.2008 г., стр. 6—16)

Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (OВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 17—31)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно статистическите данни на Общността за информационното общество (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49—55)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета (OВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 1—8)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 48/2004 на Европейския парламент и Съвета от 5 декември 2003 година относно изготвянето на годишните статистически данни на Общността за стоманодобивната промишленост за референтните години 2003—2009 г. (OВ L 7, 13.1.2004 г., стр. 1—6)

Вж. консолидираната версия.

Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област (ОВ L 230, 16.9.2003 г., стр. 1—3)

Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 година относно краткосрочната статистика (ОВ L 162, 5.6.1998 г., стр. 1—15)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 година относно установяване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 1—3)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 25.02.2020

Top