EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейска информационна система за съдимост — информация за присъди срещу граждани на трети държави (ECRIS-TCN)

Европейска информационна система за съдимост — информация за присъди срещу граждани на трети държави (ECRIS-TCN)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2019/816 за създаване на централизирана система за установяване на държавите от ЕС, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ?

С него се създават:

 • система за установяване на държавите от ЕС, разполагащи с информация за предишни присъди срещу граждани на „трети държави“ (т.е. извън ЕС) („ECRIS-TCN“);
 • условията, при които националните органи, Евроюст, Европол и Европейската прокуратура могат да получат достъп до ECRIS-TCN, за да получат информация за предишни присъди чрез Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) (Рамково решение 2009/315/ПВР — вж. резюме);
 • условията, при които ECRIS-TCN помага за улесняване и подпомагане на правилното установяване на лицата, регистрирани в ECRIS-TCN.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Законодателството се прилага за обработката на информация за самоличност на граждани на трети държави с предишна присъда* в една от държавите от ЕС, за да се определи в коя държава от ЕС е постановена присъдата. То се прилага еднакво за гражданите на ЕС, които имат гражданство и в трети държави. Информация за самата присъда може да бъде получена само от осъждащата държава от ЕС с помощта на ECRIS.

Техническата архитектура на ECRIS-TCN се състои от:

Националните органи създават запис с данни в ECRIS-TCN възможно най-бързо за всеки гражданин на трета държава, за когото постановяват присъда. Той съдържа:

 • фамилно и собствено име, дата и място на раждане, националност(и), пол, предишни имена, ако е приложимо, както и кода на осъждащата държава от ЕС;
 • ако има такава, подробна информация за документите за самоличност, псевдоними или други използвани имена на лицето;
 • данни за пръстови отпечатъци, събрани съгласно националното законодателство и отговарящи на определени технически спецификации;
 • портретни снимки, ако са разрешени съгласно националното законодателство на осъждащата държава от ЕС.

Националните органи могат да използват ECRIS-TCN, за да получат информация за предишни присъди на дадено лице, когато това е необходимо за целите на наказателното производство срещу това лице или за:

 • проверка на регистър за съдимост на дадено лице по тяхно искане;
 • разрешение за достъп;
 • лиценз или разрешително;
 • проучване за надеждност с цел наемане на работа;
 • доброволни дейности, включващи пряк и редовен контакт с деца или уязвими лица;
 • процедури за виза, гражданство, миграция и убежище;
 • проверки, свързани с обществени поръчки и открити конкурси.

Евроюст, Европол и Европейската прокуратура:

 • могат директно да осъществяват достъп до ECRIS-TCN, за да установят държавите от ЕС, които съхраняват информация за регистри за съдимост на гражданин на трета държава;
 • не могат да въвеждат, коригират или изтриват никакви данни в ECRIS-TCN;
 • могат да поискат информация за регистри за съдимост от съответната държава от ЕС, когато е намерено съответствие;
 • отговарят за техническата си връзка с ECRIS-TCN;
 • осигуряват подходящо обучение на служителите, особено по отношение на сигурността на данните, защитата на данните и основните права.

Трети държави и международни организации могат да отправят искания до Евроюст за информация за регистри за съдимост за целите на наказателното производство. Ако има съответствие* и съответната държава от ЕС се съгласи, Евроюст информира третата държава или международната организация за коя държава от ЕС става въпрос, така че те да могат да се обърнат към нея за съответните регистри за съдимост.

Данните:

 • се съхраняват в централната система толкова дълго, колкото се съхраняват в националните регистри за съдимост;
 • се заличават от националните органи, когато изтича националният период на задържане;
 • могат да бъдат променяни или изтривани от държавите от ЕС, които са ги въвели в централната система;
 • могат да се обработват само с цел установяване на държавите от ЕС, които съхраняват информация за регистри за съдимост на граждани на трета държава.

eu-LISA отговаря за:

 • разработването на ECRIS-TCN, нейното оперативно управление и поддържане на образеца на приложение за свързване на ECRIS*;
 • надзора върху комуникационната инфраструктура, включително нейната сигурност;
 • поддържане на процедури за извършване на проверки на качеството на данните, съхранявани в ECRIS-TCN, както и мониторинг на нейното функциониране и техническата поддръжка;
 • представяне на редовни доклади до Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия;
 • предоставянето на необходимото техническо обучение;
 • прилагането на подходящите правила за професионална тайна и поверителност;
 • вземането на необходимите мерки, за да се гарантира сигурността на ECRIS-TCN;
 • регистриране на всички операции за обработка на данни в ECRIS-TCN;
 • предоставяне на месечна статистика на Комисията относно регистрирането, съхранението и обмена на информация, извлечена от регистри за съдимост чрез ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS.

Държавите от ЕС отговарят за:

 • сигурна връзка между националните им регистри за съдимост, бази данни с пръстови отпечатъци и националното централно звено за достъп;
 • управлението на надлежно упълномощени служители на централните органи и тяхното обучение;
 • законното обработване на данни, записани в ECRIS-TCN, и по-специално че:
  • до данните имат достъп само упълномощени служители;
  • данните ECRIS-TCN се събират и въвеждат законно, като се спазват човешкото достойнство и основните права на гражданите на трети държави;
  • информацията е точна и актуална към момента на въвеждане в ECRIS-TCN;
 • вземане на необходимите мерки от страна на всеки централен орган, за да се спазва законодателството;
 • мониторинга от страна на националните надзорни органи на законността на обработването на лични данни.

Дадено лице или държава от ЕС, понесли вреда от поведение, което не съответства на регламента, може да получи обезщетение от:

 • държавата от ЕС, която носи отговорност за вредата;
 • eu-LISA, ако агенцията не е изпълнила задълженията си.

Граждани на трети държави могат да се свържат с централния орган на дадена държава от ЕС, за да поискат достъп до своите лични данни, тяхното коригиране, заличаване или ограничаване на използването им.

При злоупотреба с данни, въведени в ECRIS-TCN, се прилагат наказания или дисциплинарни мерки.

Европейският надзорен орган по защита на данните следи дейностите на eu-LISA по обработката на лични данни и извършва одит най-малко веднъж на всеки 3 години за Европейския парламент, правителствата на ЕС и Комисията.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 11 юни 2019 г. Държавите от ЕС трябва да предприемат необходимите мерки за спазването на настоящия регламент възможно най-бързо, за да се осигури правилното функциониране на ECRIS-TCN. Комисията трябва да се увери, че са изпълнени определени условия, преди да определи датата, от която страните от ЕС могат да започнат да въвеждат данни в ECRIS TCN.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Присъда: всяко окончателно решение на наказателен съд срещу физическо лице, вписано в регистрите за съдимост.
Съответствие: съвпадение между информацията за самоличността, записана в централната система, и тази, използвана за търсене.
Образец на приложение за свързване на ECRIS: софтуер, разработен от Комисията и предоставен на държавите от ЕС за обмен на данни от регистри за съдимост чрез ECRIS.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (OВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1—26)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2019/816 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (OВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23—32)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 138—183)

Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39—98)

Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура („EPPO“) (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1—71)

Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53—114)

Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88)

Вж. консолидираната версия.

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 21.04.2020

Top