EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Контрол на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него

Контрол на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 2018/1672 относно контрола на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

С регламента се въвежда контрол на паричните средства*, които се внасят в ЕС или се изнасят от него. Този контрол има за цел да подкрепи мерките, изложени в Директива (ЕС) 2015/849, срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Всеки, който влиза в ЕС или излиза от него и носи парични средства на стойност 10 000 EUR или повече, трябва да декларира тези парични средства пред компетентните органи на държавата и да предостави в писмен вид или по електронен път следната информация:

 • пълни лични данни, като например име, националност и дата на раждане, на приносителя*, собственика и предвидения получател на паричните средства;
 • стойността и вида на паричните средства, техния произход, предназначение и начина на транспорт.

Органите на държавите от ЕС могат:

 • да изискват от изпращача или получателя на непридружени парични средства на стойност 10 000 EUR или повече да ги декларират в рамките на 30 дни, като предостави същата информация, посочена по-горе;
 • да претърсват лица, техния багаж и транспортно средство, както и всякакви пратки или пакети, в които могат да се изпращат парични средства;
 • да записват данни за всяка сума парични средства под 10 000 EUR, ако подозират, че те са свързани с престъпна дейност;
 • да задържат парични средства, които не са декларирани или са свързани с престъпление;
 • да споделят информация с държава извън ЕС, която е обект на специални процедури.

Органите на държавите от ЕС трябва:

 • да предадат всяка необходима информация на съответното национално звено за финансово разузнаване възможно в най-кратък срок и не по-късно от 15 дни;
 • да предадат всяка необходима информация на компетентните органи на други държави от ЕС;
 • да информират Европейската комисия, Европейската прокуратура и, ако е необходимо, Европол, ако паричните средства са свързани с престъпление, което засяга бюджета на ЕС;
 • да гарантира сигурността на всички данни, които получават, и да ги съхраняват при строги условия.

Правителствата на ЕС трябва:

 • да гарантират, че лицата, които влизат в ЕС или излизат от него, или изпращачите и получателите на съответните суми, са информирани за техните права и задължения;
 • да въвеждат санкции за всяко нарушение на законодателството;
 • в срок до 4 декември 2021 г. да информират Комисията за мерките, които са предприели за прилагане на законодателството.

Комисията:

 • приема допълнителни технически мерки, като например образците на формулярите на декларациите и правилата за обмен на информация посредством актове за изпълнение;
 • се подпомага от Комитет за контрол на паричните средства;
 • трябва да предостави доклад на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на законодателството.

Отмяна

Регламент (ЕС) 2018/1672 отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1889/2005, считано от 2 юни 2021 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 3 юни 2021 г., с изключение на правилата относно работата на Комисията по техническите мерки, които правила се прилагат от 2 декември 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Регламентът е част от мерките на ЕС за борба срещу финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности.

Той разширява предходната правно определение за „парични средства“, като освен банкноти включва чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Парични средства: банкноти и монети, чекове, пътнически чекове, предплатени карти, златни кюлчета.
Приносител: физическо лице, което влиза в ЕС или излиза от него, като пренася парични средства със себе си, в своя багаж или в своето превозно средство.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (OВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6—21)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (OВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22—30)

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 r., стр. 73—117)

Последващите изменения на Директива (ЕС) 2015/849 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 13.02.2019

Top