EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Споразумения между ЕС и САЩ в областта на застраховането и презастраховането

Споразумения между ЕС и САЩ в областта на застраховането и презастраховането

 

РЕЗЮМЕ НА:

Двустранно споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Решение (ЕС) 2017/1792 — подписване, от името на ЕС, и временно прилагане на Двустранното споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Решение (ЕС) 2018/539 — сключване на Двустранното споразумение между ЕС и САЩ относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И РЕШЕНИЯТА?

 • Споразумението има за цел:
  • засилване на регулаторната сигурност и осигуряване на равни условия за застрахователите и презастрахователите*, осъществяващи дейност в ЕС и САЩ;
  • подобряване на защитата на притежателите на полици и други потребители;
  • насърчаване на сътрудничеството и обмена на поверителна информация между надзорните органи от двете страни на Атлантическия океан.
 • С Решение (ЕС) 2017/1792 на Съвета се одобрява подписването на двустранното споразумение от страна на ЕС. С Решение(ЕС) 2018/539 на Съвета се одобрява самото споразумение.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Споразумението:

 • премахва налагането на присъствието на местно равнище, изискванията за обезпечение* или сходни изисквания за дадено дружество („презастрахователен цесионер“), което не се намира в същата юрисдикция като първоначалния застраховател („застраховател цедент“);
 • посочва, че за да се възползва от равно третиране, даден презастрахователен цесионер трябва да спазва определени финансови условия и условия за пазарно поведение, например
  • да разполага с най-малко 226 милиона евро, ако застрахователят цедент е със седалище в ЕС, или 250 милиона долара, ако той е установен в САЩ;
  • поддържане на определен коефициент на платежоспособност;
  • предоставяне при поискване на документация на органите на приемащата държава; и
  • своевременно изплащане на всички претенции по застрахователния договор;
 • определя процедурата, която приемащият орган трябва да следва, ако желае да наложи някакви условия, тъй като смята, че даден застраховател цесионер вече не отговаря на всички посочени изисквания;
 • потвърждава, че надзорът върху презастрахователно дружество се извършва от органите в юрисдикцията, в която се намира седалището на предприятието майка, въпреки че при определени обстоятелства може да се включат приемащите органи;
 • насърчава надзорните органи в ЕС и САЩ да обменят информация, като спазват поверителността — в приложение е описано подробно как трябва да се извършва обменът;
 • учредява съвместен комитет, съставен от представители на ЕС и САЩ, който трябва да заседава редовно и да наблюдава изпълнението на споразумението;
 • позволява на всяка една от страните, след консултация с другата, да прекрати споразумението при спазване на определени процедури.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Споразумението влезе в сила на 4 април 2018 г., въпреки че се прилагаше временно от 7 ноември 2017 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Застрахователните компании често извършват презастраховане, за да намалят риска за себе си, особено когато са изправени пред възможни големи екологични или други бедствия. Презастрахователят, в замяна на премия, изплаща част от всички претенции срещу първоначалния застраховател.
 • ЕС и САЩ са основни търговски партньори в областта на презастрахователните услуги. Въпреки това законите за държавно застраховане в САЩ изискваха от презастрахователи извън САЩ, с изключение на тези със седалище във Франция, Германия, Ирландия и Обединеното кралство, да предоставят 100% обезпечение за включените рискове — значителен възпиращ фактор за много дружества в ЕС.
 • Хармонизирането на застраховането в ЕС чрез директивата „Платежоспособност II“ (Директива 2009/138/ЕО — вж. резюме) отвори път през 2015 г. за преговори за застраховане и презастраховане със Съединените щати. Тези преговори приключиха през януари 2017 г.
 • За допълнителна информация вижте:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Презастраховател: дружество, което предоставя финансови защита на застрахователните дружества.
Обезпечение: активи като пари в брой и акредитиви.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 258, 6.10.2017 г., стр. 4—21)

Решение (ЕС) 2017/1792 на Съвета от 29 май 2017 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 258, 6.10.2017 г., стр. 1—2)

Последващите изменения на Решение (ЕС) 2017/1792 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Решение (ЕС) 2018/539 на Съвета от 20 март 2018 година за сключване на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 36—37)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение във връзка с влизането в сила на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 91, 9.4.2018 г., стр. 1)

Съобщение във връзка с временното прилагане на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (OВ L 288, 7.11.2017 г., стр. 1)

последно актуализация 28.09.2020

Top