EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Борба с тероризма — определения за терористични престъпления и подкрепа на жертвите

Борба с тероризма — определения за терористични престъпления и подкрепа на жертвите

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива (ЕС) 2017/541 относно борбата с тероризма

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата цели да приспособи законодателството на ЕС относно борбата с тероризма с оглед нарастващите терористични заплахи, като взема предвид международния характер на тероризма.

Тя установява минималните правила относно определенията на престъпленията и свързаните санкции в тази област.

Също така тя въвежда мерки за защита, подкрепа и помощ за жертвите.

Тя заменя Рамково решение 2002/475/ПВР като крайъгълния камък на действията на наказателното правосъдие на държавите от ЕС в борбата с тероризма и изменя части от Решение 2005/671/ПВР относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Определение на терористично престъпление

Директивата предоставя изчерпателен списък на сериозни престъпления, които държавите от ЕС трябва да класифицират като терористични престъпления в националното си законодателство, когато са извършени или има заплаха да бъдат извършени за конкретна терористична цел.

Като терористични цели се определят всяко едно от следните неща:

 • сериозно сплашване на населението;
 • неправомерно принуждаване на правителство или международна организация да извърши или да се въздържи от извършването на някакво действие;
 • сериозно дестабилизиране или разрушаване на основните политически, конституционни, икономически или социални структури на дадена държава или международна организация.

Свързани престъпления

Списъкът на терористични престъпления, които държавите от ЕС също трябва да наказват като криминални престъпления, дори ако дадено терористично престъпление не е действително извършено, е разширен, за да обхване:

 • престъпления, свързани с терористична група (т.е. ръководене на такава група или съзнателно участие в нейните дейности), когато са извършени умишлено, и
 • престъпления, свързани с терористични дейности. Те включват:
  • разпространение, независимо дали онлайн, или офлайн, на послание с цел подбуждане към терористично престъпление, например чрез възхваляване на терористични актове;
  • склоняване и набиране на други хора с цел извършване на терористично престъпление;
  • предоставяне или получаване на обучение с цел тероризъм, например за направата или използването на взривни вещества, огнестрелни оръжия, вредни или опасни вещества;
  • пътуване във, извън или до ЕС с цел тероризъм, например за участие в дейностите на терористична група или за извършване на терористична атака;
  • организиране или подпомагане на такова пътуване, включително логистична и материална подкрепа, като например покупка на билети или планиране на маршрута;
  • предоставянето или набирането на финансови средства с намерението те да бъдат използвани или със съзнанието, че те ще бъдат използвани за извършване на терористични престъпления.

Общи характеристики

Те включват:

 • подобрени правила:
  • за помагачество, подбудителство и опит, и
  • за компетентност и наказателно преследване, за да се гарантира съгласуваност и ефективно прилагане на съответните правила и за избягване на пропуски;
 • задължения за държавите от ЕС:
  • да въведат наказания и санкции за физически и юридически лица, отговорни за престъпления, които отразяват сериозността на престъпленията;
  • да вземат мерки за своевременното премахване и блокиране на достъпа до онлайн терористично съдържание, хоствано на тяхната територия, и за осигуряване на премахването на такова съдържание, хоствано извън територията им; и
  • да спазват основните права и основните правни принципи, залегнали в член 6 от Договора за Европейския съюз, при прилагането на тази директива;
 • изменения на Решение 2005/671/ПВР относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления.

Подкрепа на жертвите

 • Директивата включва допълнителни клаузи относно редица услуги, за да се отговори на специалните нужди на жертвите на тероризъм, като например правото на незабавен достъп до професионални услуги за подкрепа, предлагащи медицинска и психологическа подкрепа и правни и практически консултации.
 • Също така тя подсилва механизмите за реагиране при спешни ситуации, за да се осигури помощ на жертвите на тероризъм непосредствено след терористична атака.
 • Държавите от ЕС трябва да гарантират, че жертвите на тероризъм, които са жители на държава от ЕС, различна от тази, в която е било извършено терористичното престъпление, имат достъп до:
  • информация за своите права,
  • услугите за подкрепа и схеми за компенсация, налични в държавата, в която е било извършено терористичното престъпление.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата се прилага от 20 април 2017 г. Държавите от ЕС трябва да въведат директивата в националното си законодателство до 8 септември 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6—21)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял I — Общи разпоредби — Член 6 (предишен член 6 от ДЕС) (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 19)

Директива 2014/42/EС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39—50)

Последващите изменения на Директива 2014/42/ЕС са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 8—14)

Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 година относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления (ОВ L 253, 29.9.2005 г., стр. 22—24)

Вж. консолидираната версия.

Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3—7)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 20.02.2018

Top