EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Създаване на Европейска прокуратура

Създаване на Европейска прокуратура

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) 2017/1939 — установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ РЕГЛАМЕНТ?

 • С него се създава независима и децентрализирана прокуратура на Европейския съюз с компетентност да разследва, да извършва наказателно преследване и да предава на съд престъпления срещу финансовите интереси на Съюза.
 • Той създава система от споделени компетентности между Европейската прокуратура и националните органи за разрешаване на подобни случаи.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Участващи държави

Регламентът за създаване на Европейска прокуратура при засилено сътрудничество се прилага за 22-те участващи държави от ЕС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Чехия.

Други държави от ЕС могат да се присъединят по всяко време.

Обхват

 • Европейската прокуратура представлява независима и децентрализирана прокуратура на ЕС с правомощия да разследва, да извършва наказателно преследване и да предава на съд (чрез националните съдилища) престъпления срещу бюджета на ЕС, като например измами (над 10 000 евро), корупция или трансгранични измами с ДДС за над 10 млн. евро.
 • Съществуващите органи на ЕС като OLAF (Европейската служба за борба с измамите), Евроюст (Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) и Европол (Европейската полицейска служба) не разполагат с правомощия да извършват разследвания и наказателни преследвания. Европейската прокуратура ще създаде тесни взаимоотношения с тези органи на Съюза на основата на взаимно сътрудничество в рамките на съответните им правомощия.

Организация

Европейската прокуратура е изградена на две нива:

 • централното ниво се състои от централна служба при седалището на Европейската прокуратура в Люксембург. Централното ниво включва европейския главен прокурор, неговите двама заместници, европейските прокурори (един за всяка участваща държава от ЕС) и административния директор.
 • децентрализираното ниво се състои от европейски делегирани прокурори, които са установени в държавите от ЕС.

Независимост

 • Персоналът на Европейската прокуратура действа в интерес на ЕС като цяло и няма право да иска или да приема инструкции от никоя външна страна.
 • Европейската прокуратура е структурно независима от всяка друга институция или служба на ЕС.
 • Европейският главен прокурор се избира въз основа на открита покана за представяне на кандидатури и се назначава от Европейския парламент и от Съвета. Мандатът е ограничен на 7 години и не подлежи на подновяване.
 • Европейският главен прокурор може да бъде освободен от длъжност единствено с решение на Съда на ЕС по искане на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията.
 • Европейските делегирани прокурори трябва да бъдат напълно независими от националните органи на прокуратурата.

Откога се прилага регламентът?

Прилага се от 20 ноември 2017 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1—71)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (EС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (OВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29—41)

Решение (EС) 2018/1094 на Комисията от 1 август 2018 година за потвърждаване на участието на Нидерландия в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 196, 2.8.2018 г., стр. 1—2)

Решение (EС) 2018/1103 на Комисията от 7 август 2018 година за потвърждаване на участието на Малта в засиленото сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 201, 8.8.2018 г., стр. 2—3)

последно актуализация 17.09.2018

Top