Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Бежанци и лица без гражданство — общи стандарти за определяне

Бежанци и лица без гражданство — общи стандарти за определяне

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/95/ЕС — общи стандарти за определянето и международната закрила на бежанци и лица без гражданство

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

Тя има за цел:

 • определяне на общи стандарти за определянето на лица от държави извън ЕС или лица без гражданство, които се нуждаят от международна закрила в ЕС като бежанци или като бенефициери на субсидиарна закрила*;
 • гарантиране, че тези лица могат да използват минимално равнище на обезщетения и права във всички държави от ЕС.

По този начин тя цели да ограничи движението между държавите от ЕС на засегнати лица поради разликите в законодателството.

Директивата преразглежда и заменя Директива 2004/83/ЕО, за да гарантира съгласуваност със съдебната практика* на Съда на Европейския съюз и Европейския съд за правата на човека.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Цел и определения

 • Общите стандарти се създават, за да се установи кой се определя като бежанец или като лице, отговарящо на условията за субсидиарна закрила, както и за определянето на съдържанието на международната закрила. Държавите от ЕС обаче могат свободно да въведат или запазят по-благоприятни правила за лицата, които се нуждаят от закрила.
 • „Бежанци“ и „лица, които отговарят на условията за субсидиарна закрила“, са определени, както и „членовете на техните семейства“ — което обхваща бащата, майката или друго пълнолетно лице, отговарящо за получаването на международната закрила, ако лицето е под 18 години (непълнолетно) и без сключен брак.

Оценяване на молбите

 • Държавите от ЕС имат споделено задължение да сътрудничат активно на молителя при определянето на свързаните елементи в дадена молба.
 • Включен е неизчерпателен списък на аспектите, включително факти, декларации и обстоятелства (например дали лицето е претърпяло преследване), които трябва да бъдат взети предвид при оценяването на индивидуална, обективна и безпристрастна основа.
 • Когато са положили всички усилия да подадат и потвърдят молбата си и е установена нейната обща достоверност, на търсещите убежище трябва да се гласува доверие без потвърждение дори ако молбата не е подкрепена с документи или други доказателства.
 • Може да се прецени, че молителите не се нуждаят от международна закрила, ако се могат да се ползват от вътрешна закрила от преследване или тежко посегателство в някаква част от територията на държавата им на произход, до която могат да имат достъп безопасно и законно и където има разумни основания да се смята, че могат да се установят.
 • В директивата се изяснява, че:
  • закрила от преследване или тежко посегателство може да се предостави само от държавата, страните или организациите, включително международни организации, които контролират държавата или значителна част от нейната територия;
  • тези страни трябва да могат и да искат да предложат ефективна и постоянна закрила;
  • молителят трябва да има достъп до подобна закрила.
 • Държавите от ЕС използват точна и актуална информация от съответните източници, като например върховния комисар за бежанците на ООН и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Условия за определяне като бежанец

 • Какво представлява „действието на преследване“ по смисъла на Женевската конвенция, е изяснено по отношение на статута на бежанците и различните форми, които може да приеме.
 • Трябва да има причина за преследването и текстът указва аспектите — раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политическо мнение — които да се вземат предвид при оценяването на причините за преследването.
 • Липсата на закрила от преследване поради една от причините, посочени по-горе, също е основание за определяне на статут на бежанец.

Условия за субсидиарна закрила

„Тежките посегателства“, които има риск съответният гражданин на държава извън ЕС да претърпи, ако се върне в своята държава на произход, а в случая на лице без гражданство — в държавата на предходното му обичайно пребиваване, включват:

 • смъртно наказание или екзекуция;
 • изтезание или нечовешко или унизително отношение, или наказание;
 • тежки и лични заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен конфликт.

Преустановяване или изключване от статут на бежанец или субсидиарна закрила

Директивата посочва:

 • обстоятелствата, при които статутът на бежанец или субсидиарната закрила се прекратяват (например когато молителят придобие нова националност) или се изключват (например ако молителят е извършил военно престъпление или престъпление срещу човечеството);
 • основанията, на които за тези права може да бъде наложено Отнемане, прекратяване или отказ за подновяване — включително когато има основателни причини да се счита, че молителят представлява опасност за сигурността или за общността на приемащата държава от ЕС.

Съдържание на международната закрила

Съдържанието на статута на бенефициер на субсидиарна закрила е доближено до това на бежанец, като до голяма степен се елиминира възможността държавите от ЕС да ограничат достъпа до някои права само за бежанци.

Международната закрила, която се осигурява от приемащата държава от ЕС, включва следните права.

 • Закрила срещувръщането*.
 • Достъп на бежанците и бенефициерите на субсидиарна закрила до информация на език, който разбират или се предполага, че разбират, за правата и задълженията, произтичащи от съответния статут.
 • Запазване на целостта на семейството.
 • Освен ако няма наложителни причини, свързани с националната сигурност или с обществения ред, издаване на:
  • разрешения за пребиваване — валидни за най-малко 3 години за бежанци и най-малко 1 година (2 години с подновяване) в случай на субсидиарна закрила, и
  • пътни документи за пътуване извън националната територия — в случай на субсидиарна закрила, но само когато лицата не могат да получат национален паспорт.
 • Достъп до работа и свързани със заетостта възможности за образование и обучение при равностойно третиране по отношение на условията за заетост.
 • Достъп до образование — равностойно третиране като за собствените граждани за непълнолетни лица и като за законно пребиваващите граждани на държави извън ЕС за пълнолетните лица.
 • Еднакъв достъп до процедури за признаване на чуждестранни дипломи и професионални квалификации.
 • Еднакво третиране както на собствените граждани по отношение на социалните грижи (това може да е ограничено до основните обезщетения в случай на субсидиарна защита).
 • Представителство на непридружени непълнолетни лица от законен попечител или, при необходимост, от организация, отговаряща за грижите и за благосъстоянието на непълнолетни лица, или от всякаква друга подходяща форма на представителство, предвидена в националната съдебна система.
 • Достъп до жилищно настаняване при равносилни условия с тези а други законно пребиваващи граждани на държави извън ЕС.
 • Свобода на придвижване в рамките на националната територия при същите условия и ограничения както за други законно пребиваващи граждани на държави извън ЕС.
 • Достъп до средства за интегриране.
 • При необходимост помощ при репатриране.

Държави, попадащи извън обхвата на директивата

Ирландия и Обединеното кралство не участват в приемането на директивата, тъй като това им е позволено по силата на Протокол 21 приложен към Договора от Лисабон. Следователно те продължават да са обвързани от Директива 2004/83/ЕО.

Дания не е обвързана нито от тази, нито от предишната директива поради Протокол 22 относно нейната позиция, приложен към Договора от Лисабон.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директива 2011/95/ЕС преразглежда и заменя Директива 2004/83/ЕО. Повечето от членовете на Директива 2011/95/ЕС, свързани с аспекти, които не са обхванати от Директива 2004/83/ЕО, се прилагат от 22 декември 2013 г. Новите правила, съдържащи се в Директива 2011/95/ЕС трябваше да станат закон в държавите от ЕС до 21 декември 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Известна като „Директива за определянето“, директивата е един от основните инструменти в Общата европейска система за убежище (CEAS) заедно с Директивата относно процедурите за убежище, Директивата за условията за приемане, Регламента „Дъблин“ и Регламента относно Евродак. Важно е също подсилването на финансовата солидарност с регламента за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“. През 2016 г. Европейската комисия прие съобщение за стартиране на процес за реформа на CEAS.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Субсидиарна закрила: международна закрила за лица, търсещи убежище, които не отговарят на условията за бежанец. По силата на тази директива това са лица, които са изложени на риск от претърпяване на „тежки посегателства“ (определени в текста), ако бъдат върнати в държавата на произход.
Съдебна практика: законодателство, установено от решенията от предходни случаи.
Връщане: актът на принуждаване на бежанци или търсещи убежище лица (такива, чиито молби за статут на бежанец все още не са определени) да се върнат в държава, в която вероятно ги грози преследване.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2011/95/EС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9—26)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета към реформа на общата европейска система за убежище и укрепване на законни начини за достъп до Европа (COM(2016) 197 final, 6.4.2016 г)

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168—194)

Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60—95)

Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96—116)

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31—59)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 604/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1—30)

последно актуализация 29.01.2018

Top