EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Статистика — селскостопанските животни и месото съгласно селскостопанската политика

Статистика — селскостопанските животни и месото съгласно селскостопанската политика

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 1165/2008 — статистика за селскостопанските животни и месото

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Регламентът обхваща статистика за:

  • Едър рогат добитък*, селскостопански животни, свине, овце и кози;
  • клане на животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози и домашни птици.

Той също обхваща изготвянето на прогнози за производството на говеждо, телешко, свинско, овче и козе месо.

Статистика за селскостопанските животни

Обхват и категории

Държавите от ЕС трябва да изготвят статистика за броя на животните от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози, отглеждани в земеделски стопанства на техни територии. Тези, извършващи представителни изследвания, обхващат достатъчен брой земеделски стопанства, които да представляват най-малко 95 % от общата популация, както е определено според последно направеното изследване на структурата на земеделските стопанства. Категориите, за които се изготвя статистика за селскостопански животни, са определени в приложение II от регламента.

Честота и референтен период

Статистики за овцете и козите се изготвят годишно, докато за животните от рода на едрия рогат добитък и за свинете се изготвят два пъти годишно. Изключени са държавите, в които популацията на определен тип животно е под определен праг. в които не се изготвя статистика за овце и кози, и в които за животни от рода на едрия рогат добитък и свинете се изготвя статистика само веднъж годишно.

Точност

Държавите от ЕС, които правят представителни изследвания, трябва да гарантират, че екстраполираните резултати от националното проучване отговарят на изискванията за точност, посочени в приложение III от регламента.

Когато държавите използват административни източници, те трябва да информират Европейската комисия (Евростат) за тяхната методология и качеството на данните.

Когато използват източници, различни от изследванията, получената информация трябва да бъде най-малко еднаква по качество с информацията, получена от статистическите изследвания.

Крайни срокове за подаване

Регламентът определя крайни срокове, до които държавите от ЕС трябва да подадат временна и окончателна статистика за селскостопанските животни на Комисията.

Регионална статистика

За статистиките за ноември/декември трябва да се направи разбивка по NUTS 1 и NUTS 2 териториални единици, както е определено в регламент (ЕО) № 1059/2003, и само по NUTS 1 териториални единици за Германия и за Обединеното кралство (1). Ако тези териториални единици заедно представляват 5 % или по-малко от националната популация от съответния вид животни, тогава тези статистики не са задължителни за териториалните единици, в които има по-малко:

  • 75 000 глави животни от рода на едрия рогат добитък,
  • 150 000 свине,
  • 100 000 овце, и
  • 25 000 кози.

Статистика за закланите животни

Обхват и категории

Всяка държава от ЕС трябва да изготвя статистика, свързана с броя и трупното тегло на животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози и домашни птици, заклани в кланиците на нейната територия и чието месо се счита годно за консумация от човека. Тя трябва също да представя приблизителни данни за закланите животни извън кланиците, така че статистиката да включва всички животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози и домашни птици, заклани на нейната територия. Категориите, за които следва да се изготвят статистики, са посочени в приложение IV от регламента.

Честота и подаване

Статистиките за клане в кланици трябва да бъдат изготвяни месечно и да бъдат предавани на Евростат в рамките на 60 дни.

Прогнози за производството на месо

Обхват

Държавите от ЕС трябва да използват статистики за селскостопанските животни и за закланите животни и за друга налична информация, за да изготвят прогнози за снабдяването им с животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози. Това снабдяване трябва да се изразява под формата на брутно вътрешно производство на месо, съответстващо на броя на закланите животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце и кози, плюс баланса от търговията в ЕС и външната търговия с тези живи животни. Изготвят се прогнози за категориите, изброени в приложение V от регламента.

Честота, референтни периоди и крайни срокове за подаване

Регламентът определя честотата, референтните периоди, които трябва да бъдат обхванати от прогнозите по вида на животните и крайните срокове, до които държавите от ЕС трябва да трябва да подадат прогнозите за производството на месо до Евростат.

Общи условия

  • Държавите от ЕС отговарят за качеството на данните, които подават до Евростат, който след това оценява данните въз основа на тяхната адекватност, точност, достъпност, яснота и съпоставимост.
  • Комисията има правомощията да приема изменения на приложенията на регламента. Евростат се подпомага и съветва от Комитета на Европейската статистическа система, комитет от национални експерти.
  • На всеки 3 години държавите от ЕС предоставят на Евростат доклад за качеството на подадените данни.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 01 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Животни от рода на едрия рогат добитък: домашни животни от видовете Bos taurus и Bubalus bubalis, включително хибридни видове като beefalo.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно статистиката за селскостопанските животни и месото и за отмяна на директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета (ОВ L 321, 1.12.2008 г., стр. 1—13)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1165/2008 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1—41)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 15.01.2018(1) Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава (държава извън ЕС) от 1 февруари 2020 г.

Top