EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Договорът от Брюксел (Договор за сливане)

Договорът от Брюксел (Договор за сливане)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Договор за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДОГОВОРА?

Договорът от Брюксел за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности (известен като „Договорът за сливане“) е подписан изрично с намерението да се обединят съществуващите тогава 3 Европейски общности — Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (ЕОАЕ или по-известна като „Евратом“).

Като запази правната независимост на трите общности, Договорът за сливане рационализира техните институции, като обедини техните тогава независими изпълнителни органи — по този начин броят на общите европейски институции стана пет — и съответно измени трите общностни договора.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Единен Съвет и единна Комисия

 • Изпълнителните органи бяха слети, както следва:
  • Съветът на Европейските общности — днешният Съвет на Европейския съюз — замени като единен орган Специалния съвет на министрите на ЕОВС, Съвета на ЕИО и Съвета на Евратом;
  • Комисията на Европейските общности — днешната Европейска комисия — замени като единен орган Върховния орган на ЕОВС, Комисията на ЕИО и Комисията на Евратом.
 • Все пак новите единни изпълнителни органи ще продължат да действат в съответствие с договорите, които управляват всяка една от трите общности, както и в съответствие с новите членове на този договор.
 • Правилата, които управляват тяхното съставяне и функциониране, бяха събрани в един общ текст, а съответните членове на договорите на ЕО бяха отменени.
 • При наличие на различия между трите договора относно Съвета:
  • продължителността на председателството е съобразена с по-дългия срок, предвиден в Договорите за ЕИО и Евратом;
  • правилата за вземане на решение са хармонизирани само дотолкова, доколкото това се изисква за актовете, приети въз основа на трите договора (т.е. относно общите институции, бюджета и администрацията);
  • концепциите за обикновено мнозинство, квалифицирано мнозинство и единодушие са хармонизирани по реда на Договорите за ЕИО и Евратом;
  • Корепер е формализиран като подготвителен орган на Съвета и разширен до Договора за ЕОВС.
 • При наличие на различия между трите договора относно Комисията:
  • броят на членовете се определя да бъде 9;
  • правилата за определяне на членовете и на техния статут, както и за функционирането на Комисията като цяло са приведени в съответствие с тези на Договора за ЕИО;
  • хармонизирана е датата, на която Комисията е длъжна да публикува своя общ доклад за дейността на Европейските общности, както и датата, на която Парламентарната асамблея трябва да заседава, за да разгледа този доклад;
  • правилата за това как Комисията да носи политическа отговорност пред Парламентарната асамблея са приведени в съответствие с тези на Договорите за ЕИО и Евратом, като има възможност за вот на недоверие на управлението на Комисията по всяко време (а не само след разглеждането на годишния общ доклад).

Единен административен бюджет на ЕО

 • Бюджетът покрива разходите на всички институции на ЕО, включително тези на Парламентарната асамблея и на Съда на Европейските общности.
 • Разходите за интервенции по Договора за ЕОВС и разходите за научноизследователска и развойна дейност по Договора за Евратом обаче са запазени в отделни бюджети.

Единна администрация на ЕО

 • Всички длъжностни лица и други представители на институциите на ЕО принадлежат към една единна администрация.
 • Правилата, които ги управляват, както и техните права и задължения, са еднакви и произтичат от един единен статут.
 • Правилата относно отговорността на ЕО в случай на телесна повреда, поради лична вина на длъжностно лице или служител за действията му, са унифицирани.
 • Привилегиите и имунитетите, предоставени на институциите на ЕО, както и на техните длъжностни лица и други служители, също са обединени в единен протокол към договора.

Седалища на институциите на ЕО

 • За да отговорят на правните възражения, повдигнати в Люксембург, на правителствата на държавите от ЕО бяха предоставени правомощия да вземат решения по взаимно съгласие относно установяването на седалищата на изпълнителните органи на ЕО в Брюксел. Решението беше взето в деня на подписване на Договора и се състоеше в определянето на Брюксел за временно седалище.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДОГОВОРЪТ?

Договорът, който е подписан на 8 април 1965 г., се прилага от 1 юли 1967 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Преди Договора за сливане трите Европейски общности вече споделяха някои общи институции по силата на Конвенцията от 1957 г. относно някои институции, общи за Европейските общности: Парламентарната асамблея (по-късно наречена Европейски парламент), Съдът на Европейските общности и Икономическият и социален комитет.

Договорът за сливане е основна стъпка към модерния ЕС. Договорът беше отменен — с изключение на Протокола от 8 април 1965 г. за привилегиите и имунитетите на Европейските общности — с Договора от Амстердам, подписан на 2 октомври 1997 г., който влезе в сила на 1 май 1999 г.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Договор за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности (OВ 152, 13.7.1967 г., стр. 2—17 (DE, FR, IT, NL))

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейските общности (OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 266—272)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Договор за създаване на Европейската общност за въглища и стомана

Договор за създаване на Европейската икономическа общност

Последващите изменения на договора са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия

Конвенция относно някои институции, общи за Европейските общности

Договор от Амстердам за изменение на Договора за Европейския съюз, Договорите за създаване на Европейската общност и някои свързани актове (ОВ C 340, 10.11.1997 г., стр. 1—144)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 21.03.2018

Top