Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Преговори с Обединеното кралство във връзка с член 50

Преговори с Обединеното кралство във връзка с член 50

 

РЕЗЮМЕ НА:

Член 50 от Договора за Европейски съюз (ДЕС) — процедура за оттегляне на държава от ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ЧЛЕН 50 ОТ ДЕС?

 • Договорът за Европейския съюз (ДЕС) включва член 50, клауза за доброволното и едностранно оттегляне на дадена държава от ЕС.
 • С нея се определя процедурата по оттегляне, в съответствие с която ЕС преговаря оттеглянето и сключва споразумение с оттеглящата се държава.
 • За преговорите е определен 2-годишен период от време, освен ако Европейският съвет в съгласие с оттеглящата се държава не реши единодушно да удължи този период.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

След писмото от 29 март 2017 г., с което Обединеното кралство обяви решението си за напускане на ЕС („Брекзит“), Европейският съвет (член 50), съставен от лидерите на всички държави от ЕС, с изключение на Обединеното кралство, определи насоките си за преговорите заедно с позициите и принципите на ЕС.

На 22 май 2017 г. Съветът (член 50) прие решение, с което се разрешава започването на преговорите с Обединеното кралство и официалното назначаване на Комисията като преговарящ от страна на ЕС. Той също така прие първия набор от указания за водене на преговорите. Те предвиждат ясна структура и единен подход на ЕС към преговорите.

Европейският парламент определи също така своите основни принципи и условия за одобрение на Споразумението за оттегляне.

Основни принципи

Насоките определят основните принципи на ЕС. Те се прилагат еднакво към преговорите за организирано оттегляне, към всички предварителни и подготвителни дискусии по рамката за бъдещите отношения и към преходните договорености. Принципите включват:

 • запазване на Обединеното кралство като близък партньор след излизането му от ЕС;
 • всяко споразумение с Обединеното кралство ще трябва да се основава на баланс между правата и задълженията и да гарантира равнопоставеност;
 • запазване на целостта на единния пазар, което изключва участие, основаващо се на секторен подход;
 • запазване на автономията на ЕС по отношение на процедурите му за вземане на решения и на ролята на Съда на Европейския съюз;
 • нищо не е договорено, докато не бъде договорено всичко, отделни въпроси не могат да бъдат уреждани самостоятелно;
 • преговори с единна позиция на ЕС;
 • няма да бъдат водени самостоятелни преговори между отделни държави от ЕС и Обединеното кралство по въпроси, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Двуетапен подход

ЕС следва поетапен подход, като дава приоритет на организираното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Първият етап от преговорите започна на 19 юни 2017 г., скоро след общите избори в Обединеното кралство. След шест кръга на преговори, на 8 декември 2017 г., преговарящите от страна на ЕС и на Обединеното кралство стигнаха до важен преломен момент, като постигнаха значителен напредък по въпросите от този етап на преговорите. Съвместният доклад, който беше одобрен от министър-председателя на Обединеното кралство Тереза Мей и председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, съдържа твърди ангажименти за:

 • защита правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в ЕС;
 • уреждане на всички съществуващи финансови задължения, предприети в периода на членство на Обединеното кралство;
 • намиране на отговор на уникалните обстоятелства в Ирландия/Северна Ирландия.

На 8 декември 2017 г. Европейската комисия препоръча на Европейския съвет (член 50) да приеме, че на първия етап от преговорите е бил постигнат достатъчен напредък.

Впоследствие на 15 декември 2017 г. Европейският съвет (член 50) потвърди, че е постигнат достатъчен напредък и лидерите на ЕС приеха насоки за преминаване към втория етап от преговорите относно възможните преходни договорености и бъдещите отношения.

На 29 януари 2018 г. Съветът (член 50) прие решение, с което разрешава започването на преговори относно преходните договорености, и указания за водене на преговорите. На 6 февруари 2018 г. Комисията публикува своето предложение относно преходните договорености.

На 19 март преговарящите от страна на ЕС и Обединеното кралство предприеха друга решителна стъпка, като постигнаха договореност относно проекта на споразумението за оттегляне, което отразява постигнатия напредък по време на първия етап от преговорите на правен език. Той също включва правен текст относно преходния период.

На 23 март 2018 г. Европейският съвет прие насоки за рамката относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

На 19 юни 2018 г. преговарящите от страна на ЕС и Обединеното кралство публикуваха съвместно изявление, в което очертаха по-нататъшния напредък при преговорите по проекта на споразумението за оттегляне.

По време на заседанията си на 29 юни 2018 г. и на 17 октомври 2018 г. Европейският съвет (член 50) прегледа състоянието на преговорите и потвърди отново силното единство на 27-те държави от ЕС и на въведената единна структура на преговорите.

След продължилите 17 месеца преговори, на 25 ноември 2018 г. Европейският съвет предприе решителна стъпка по преговорите относно Брекзит, като одобри Споразумението за оттегляне по отношение на условията за организираното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и като одобри политическата декларация, с която се излага рамката за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Споразумение за оттегляне и политическа декларация относно рамката на бъдещите отношения

Споразумението за оттегляне е изцяло в съответствие с основните принципи, определени в насоките на Европейския съвет (член 50), чиято цел е да се постигне правна сигурност и запазване на интересите на Съюза по въпроси, когато Брекзит поражда несигурност. Това се отнася най-вече за правата на гражданите, уреждането на финансовите отношения, избягването на необходимостта от „твърда“ граница с остров Ирландия и постигането на строга система на управление, при която се запазва ролята на Съда на Европейския съюз при тълкуването на правото на Съюза.

Споразумението за оттегляне обхваща редица други въпроси във връзка с отделянето, за да се предостави правна сигурност за гражданите, заинтересованите лица и предприятията. Също така то включва преходен период до края на 2020 г., който може да се удължи еднократно, с 1 или 2 години. По време на този период ЕС ще третира Обединеното кралство като държава от ЕС, с изключение на участието му в институциите и процеса на вземане на решения.

Споразумението за оттегляне включва също така три протокола:

 • протокол относно Ирландия и Северна Ирландия, който предвижда правно действащ предпазен механизъм, за да се гарантира, че няма да има „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия;
 • протокол относно зоните на суверенните бази в Кипър, с който се защитават интересите на кипърските граждани, които живеят и работят в тези зони; и
 • протокол относно Гибралтар, с който се предвижда тясно сътрудничество между Испания и Обединеното кралство във връзка с упражняването на правата на гражданите и който засяга административното сътрудничество между компетентните органи в редица области на политиката.

Споразумението за оттегляне се придружава от политическа декларация, с която се очертава рамката за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство в съответствие с член 50, който гласи, че при Споразумението за оттегляне следва да се вземе под внимание рамката на бъдещите отношения.

С политическата декларация се определят параметрите за амбициозно и задълбочено икономическо партньорство и партньорство в областта на сигурността. Тя обхваща повече области от което и да е друго съществуващо партньорство на ЕС с други трети държави: стоки, услуги, цифрови технологии, мобилност, транспорт, енергетика, вътрешна сигурност, външна политика, сигурност, отбрана и много други.

Процес на ратифициране

Преди да влезе в сила, Споразумението за оттегляне трябва да се ратифицира от Обединеното кралство съгласно неговата собствена конституционна уредба.

Процесът на ратифициране понастоящем е несигурен от страна на Обединеното кралство. След искане на премиера Тереза Мей за удължаване на срока по член 50, Европейският съвет (член 50) на 10 април 2019 г. се съгласи да удължи срока по член 50 от ДЕС, за да позволи ратифицирането на Споразумението за оттегляне.

 • Такова удължаване следва да продължи само толкова, колкото е необходимо и при всички случаи не по-късно от 31 октомври 2019 г. Ако Споразумението за оттегляне бъде ратифицирано от двете страни преди тази дата, оттеглянето ще се извърши на първия ден от следващия месец.
 • Това допълнително удължаване означава, че Обединеното кралство ще остане държава от ЕС с пълни права и задължения до новия срок за оттегляне. Обединеното кралство също така има право да оттегли уведомлението си по всяко време.

Комисията, Европейският парламент и Европейският съвет (член 50), действайки от името на ЕС, пристъпиха към предприемането на необходимите мерки за гарантиране, че споразумението ще може да влезе в сила. На 5 декември 2018 г. Комисията прие предложението за решение на Съвета за подписване и сключване на Споразумението за оттегляне. На 11 януари 2019 г. Съветът (член 50) одобри решението за сключването на Споразумението за оттегляне и го препрати на Европейския парламент за одобрение.

След процедурата по одобрение на Европейския парламент Съветът (член 50) следва да сключи Споразумението за оттегляне.

Следващи стъпки

Споразуменията, с които се уреждат бъдещите отношения с Обединеното кралство, ще бъдат договорени и сключени в съответствие с член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз, след като Обединеното кралство вече не е държава от ЕС. И двете страни се ангажираха да сключат тези споразумения възможно най-скоро след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, с цел да се гарантира, че те ще могат да влязат в сила до края на 2020 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз — Дял VI — Заключителни разпоредби — Член 50 (ОВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 43—44)

СВЪРЗАН ДОКУМЕНТ

Писмо от 29 март 2017 г. от министър-председателя на Обединеното кралство до председателя на Европейския съвет

последно актуализация 03.05.2019

Top