EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Осигуряване на изпълнението на правила на ЕС за агрохранителната верига

Осигуряване на изпълнението на правила на ЕС за агрохранителната верига

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) 2017/625 — официален контрол в рамките на агрохранителната верига

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • С регламента се установяват общи правила за официалния контрол в ЕС, за да се гарантира правилното прилагане и изпълнение на законодателството в областта на агрохранителната верига относно опазването на здравето на хората, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията.
 • С регламента се въвежда по-добър хармонизиран и съгласуван подход към официалния контрол и мерки за осигуряване на изпълнението в рамките на агрохранителната верига и се засилва принципът на контрол, съобразен с риска.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Агрохранителна верига

Регламентът включва правила за официалния контрол, извършван на всички предприятия за храни и фуражи, от първични производители до търговци на дребно и заведения за обществено хранене, но също така и растениевъди/животновъди, производители и търговци.

Обхват

 • Регламентът обхваща официалния контрол, извършван от националните правоприлагащи органи за проверка на съответствието с правилата за агрохранителната верига в редица области, включително:
  • храните и тяхната безопасност, цялост и здравословност по време на тяхното производство, преработка и разпространение;
  • съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми за целите на производството на храни и фуражи;
  • фуражите и безопасността на фуражите по време на тяхното производство, разпространение и използване;
  • здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
  • биологичното производство и етикетирането.
 • Регламентът обхваща също така вноса на определени животни и стоки от:
  • държави извън ЕС, които подлежат на проверки при граничните контролни пунктове на ЕС;
  • стоки, продавани по интернет.

Система, съобразена с риска

 • Определя се съобразена с риска система за контрол, която дава възможност на националните правоприлагащи органи да извършват контрол в областите, където има най-голяма нужда.
 • По принцип с оглед гарантиране на ефективността на официалния контрол, той ще се извършва без предварително уведомяване.

Хуманно отношение към животните

 • Официалният контрол се прилага във връзка с правилата за хуманното отношение към животните, включително и по време на транспортирането, клането и селскостопанските дейности.
 • Европейската комисия може да приема законодателство за изменение на изискванията за официалния контрол, за да се съобрази с конкретните нужди, свързани с хуманното отношение към животните.
 • Ще има референтни центрове на ЕС за хуманно отношение към животните, чиято цел е:
  • да подпомагат държавите от ЕС при техния официален контрол, като:
   • провеждат научни и технически изследвания;
   • провеждат обучения; и
   • разпространяват резултати от научни изследвания и информация за технически нововъведения;
  • предоставят научна и техническа подкрепа във връзка с методите за оценяване и подобряване на хуманното отношение към животните.

Сътрудничество между държавите от ЕС

 • Разясняват се и се подобряват правилата относно сътрудничеството и административната помощ между държавите от ЕС.
 • От държавите от ЕС се изисква да гарантират обмена на информация между националните органи и други правоприлагащи органи, прокурори и съдебни органи относно възможни случаи на несъответствия.
 • Всички съществуващи (и бъдещи) компютърни системи, управлявани от Комисията, ще бъдат обединени в интегрирана система за управление на информацията относно официалния контрол.

Прозрачност

Националните органи трябва да публикуват годишни доклади.

Финансиране

С правилата за изчисляването на таксите за официалния контрол ще се гарантира правилното финансиране на системата за контрол на държавите от ЕС, както и че таксите няма да надвишават разходите по извършване на официалния контрол.

Временни мерки, свързани с COVID-19

 • След разпространението на COVID-19 много държави от ЕС въведоха значителни ограничения на движението за тяхното население с цел опазване на човешкото здраве. В тази връзка Комисията прие акт за изпълнение, Регламент (EС) 2020/466, с който се въвеждат временни мерки, необходими за ограничаване на рисковете за здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към животните, произтичащи от невъзможността на държавите да използват достатъчно подходящ персонал за прилагане на мерки за контрол и други официални дейности. Тези дейности включват клиничен преглед на животни, изследването на проби и подписване и издаване на оригинални официални сертификати и официални удостоверения на хартия.
 • Държавите от ЕС следва да предприемат всички необходими действия за отстраняване във възможно най-кратък срок на сериозните сривове в системите си за контрол. Регламентът се прилага до 1 юни 2020 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

По-голямата част от членовете на регламента започна да се прилага от 14 декември 2019 г., например тези относно обхвата, определенията, правилата за компетентните органи, финансирането на официалния контрол и действията за правоприлагане от страна на компетентните органи.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (OВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1—142)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2017/625 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (EС) 2020/466 на Комисията от 30 март 2020 година относно временни мерки за ограничаване на рисковете за здравето на хората, животните и растенията и хуманното отношение към животните при някои сериозни сривове в системите за контрол на държавите членки поради болестта, причинена от коронавирус (COVID-19) (OВ L 98, 31.3.2020 г., стр. 30—33)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1014 на Комисията от 12 юни 2019 година за определяне на подробни правила за минималните изисквания относно граничните контролни пунктове, включително инспекционните центрове, и за формата, категориите и съкращенията, които да се използват в списъка на граничните контролни пунктове и контролните пунктове (OВ L 165, 21.6.2019 г., стр. 10—22)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1012 на Комисията от 12 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета чрез дерогация от правилата за определяне на контролни пунктове и от минималните изисквания по отношение на граничните контролни пунктове (OВ L 165, 21.6.2019 г., стр. 4—7)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1081 на Комисията от 8 март 2019 година за установяване на правила относно специфичните изисквания за обучение на персонала за извършване на определени физически проверки на граничните контролни пунктове (OВ L 171, 26.6.2019 г., стр. 1—4)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 на Комисията от 5 март 2019 година относно списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на тези списъци (OВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 31—50)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 на Комисията от 8 февруари 2019 година относно специалните правила за извършването на официален контрол върху производството на месо и за районите за производство и за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 1—17)

Делегиран регламент (ЕС) 2018/631 на Комисията от 7 февруари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на референтни лаборатории на Европейския съюз за вредителите по растенията (OВ L 105, 25.4.2018 г., стр. 1—2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/329 на Комисията от 5 март 2018 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните (OВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 13—14)

Регламент (EС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните („Законодателство за здравеопазването на животните“) (OВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1—208)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1—32)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1—29)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1—50)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (OВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1—33)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (EО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване (OВ L 303, 18.11.2009 г., стр. 1—30)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2008/120/EО на Съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете (кодифицирана версия) (OВ L 47, 18.2.2009 г., стр. 5—13)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2008/119/EО на Съвета от 18 декември 2008 година за определяне на минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) (OВ L 10, 15.1.2009 г., стр. 7—13)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2007/43/EО на Съвета от 28 юни 2007 година за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (OВ L 182, 12.7.2007 г., стр. 19—28)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1—16)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (OВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1—44)

Вж. консолидираната версия.

Директива 1999/74/EО на Съвета от 19 юли 1999 година за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (OВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53—57)

Вж. консолидираната версия.

Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23–27)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 05.05.2020

Top