EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Механизъм за свързване на Европа

Механизъм за свързване на Европа

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1316/2013 създаване на Механизъм за свързване на Европа

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Той създава Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), който подкрепя проекти от общ интерес (които са от интерес за ЕС като цяло) за инфраструктурата в областта на:

  • транспорта;
  • телекомуникациите; и
  • енергетиката.

Неговата крайна цел е да ускори инвестирането в трансевропейските мрежи и привличане на финансиране от публичния и частния сектор.

Той също определя количеството пари, което да бъде налично от 2014 до 2020 г. и за кои области.

Той беше също изменян няколко пъти, най-скоро:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Осигуряване на помощ за създаване на устойчив икономически растеж

Европейската комисия разглежда създаването на ефективни транспортни и инфраструктурни енергийни мрежи като основен начин за даване на тласък на растежа и за укрепване на доверието в единния пазар на ЕС.

По-специално МСЕ подкрепя проекти, които имат за цел да разработят и създадат нова инфраструктура или услуги или да модернизират съществуващата инфраструктура и услуги. Една от неговите основни цели е да допринесе за икономическия растеж чрез разработване на модерни и високоефективни трансевропейски мрежи, които вземат под внимание очакваните бъдещи потоци на движение.

Устойчиво развитие

Друга обща цел на МСЕ е да се помогне на ЕС да постигне своите цели за устойчив растеж (20 % намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г., 20 % увеличение на енергийната ефективност и повишаване на дела на възобновяемата енергия до 20 % до 2020 г.).

Транспортният сектор ще бъде най-големият бенефициер

Общият бюджет за МСЕ от 2014 г. до 2020 г. достига приблизително 33 млрд. евро. Той е разпределен, както следва:

  • около 26 млрд. евро за транспорт;
  • около 1 млрд. евро за телекомуникации; и
  • около 6 млрд. за енергийния сектор.

Делегирани актове

Комисията прие 2 делегирани акта, допълващи Регламент (ЕС) № 1316/2013 във връзка с приоритетите за финансиране на транспорта:

Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 от 2017 г.

Регламент (ЕС) 2017/2396 за изменение на Регламентът ЕФСИ (Регламент (ЕС) 2015/1017) разширява продължителността на ЕФСИ за ЕФСИ и въвежда някои технически подобрения. В допълнение, той изменя регламента МСЕ като прехвърля част от непохарчения бюджет на МСЕ, както и парите от приходите и възстановените суми от дълговия инструмент по МСЕ, и от Европейския фонд за енергетика, изменение на климата и инфраструктура 2020 г. („фонд Marguerite“, фонд, който инвестира в енергията, възобновяемата енергия, транспорта и цифровата инфраструктура) в ЕФСИ.

Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 от 2018 г.

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 изменя Регламент (ЕС) № 1316/2013, въвеждащ нов член (член 16а), който предлага възможността за създаване на инструменти за смесено финансиране, за които всички дейности, допринасящи за проекти от общ интерес, ще бъдат допустими да получат финансиране. Общият размер на участието от бюджета на ЕС за механизмите за смесено финансиране на МСЕ не може да надвишава 10 % от общия финансов пакет на МСЕ.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Прилага се от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Механизъм за смесено финансиране: споразумение за сътрудничество изготвено между Комисията и развитието или други публични финансови инструменти с оглед на съчетаването на форми на неподлежаща на връщане подкрепа и/или финансови инструменти и/или бюджетните гаранции от бюджета и форми на подлежаща на връщане подкрепа от финансови институции в областта на развитието или от други публични финансови институции, както и от финансови институции и инвеститори от частния сектор.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129—171)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1316/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1649 на Комисията от 8 юли 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (ОВ L 247, 15.9.2016 г., стр. 1—4)

Делегиран Регламент (ЕС) № 275/2014 на Комисията от 7 януари 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (ОВ L 80, 19.3.2014 г., стр. 1—4)

последно актуализация 29.04.2019

Top