EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на личните данни

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение (ЕС) 2016/920 относно подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

Споразумение между ЕС и САЩ относно стандарти за защита при предаване на лични данни между правоприлагащите органи на ЕС и САЩ

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО?

 • С решението се разрешава подписването (на 2 юни 2016 г.) на Споразумението между Съединените американски щати (САЩ) и Европейския съюз (ЕС) относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (така нареченото „рамково споразумение“). Споразумението ще влезе в сила само след като страните са се уведомили взаимно, че са приключили със съответните вътрешни процедури за влизане в сила (което от страна на ЕС изисква Съветът да приеме решение за сключване на споразумението след одобрение от страна на Европейския парламент).
 • Споразумението има за цел да гарантира, че личните данни са защитени с висок стандарт при прехвърлянето им от страна на правоприлагащите органи (полиция и органите на наказателното правосъдие). То също така има за цел да насърчи сътрудничеството в областта на правоприлагането между ЕС и държавите от ЕС, от една страна, и САЩ, от друга.
 • То осигурява по-голяма правна сигурност и укрепва правата на засегнатите лица от прехвърлянето на данните им.
 • Споразумението е едно от трите основни дейности, определени в Съобщението от 2016 г., предназначено да възстанови доверието в потоците от данни между ЕС и САЩ.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

 • Споразумението допълва правилата за защита на личните данни в съществуващите споразумения между ЕС/държавите от ЕС и САЩ, както и в националните законодателства, които разрешават обмена на информация за целите на правоприлагането. То установява обща рамка за защита на данни, която също така ще се прилага и за бъдещите споразумения и националните законодателства в тази област.
 • Споразумението обхваща всички лични данни (включително имена, адреси, регистри за съдимост), обменяни между ЕС и САЩ за целите на предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления, включително тероризма.

Защита

Споразумението предвижда редица защити за личните данни при обмена им между полицията и органите на наказателното правосъдие, включително:

 • ясни ограничения относно използването на данните — личните данни могат да бъдат използвани само за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления;
 • ограничения за последващо предаване — всяко последващо предаване на държава извън САЩ, държава извън ЕС или международна организация трябва да бъде одобрено от компетентния орган на държавата, която първоначално е предала личните данни;
 • срокове на съхранение — личните данни не могат да се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо или подходящо. Тези срокове на съхранение трябва да се публикуват или по друг начин да станат публично достъпни;
 • право на достъп до личните данни и за коригиране — всяко физическо лице има право на достъп до своите лични данни при определени условия и може да поиска данните да бъдат коригирани, ако са неточни;
 • уведомяване в случай на нарушения на сигурността на данните — ще бъде приложен механизъм, който да гарантира, че компетентният орган и, когато е уместно, субектът на данните* са уведомени при всяко едно нарушение на сигурността на данните;
 • съдебна защита и изпълнимост по отношение на правата — на гражданите на ЕС ще бъде дадено допълнително право за съдебна защита пред американските съдилища, ако американските власти откажат достъп или коригиране или неправомерно разкриват техните лични данни. Освен това всеки субект на данни в ЕС може да разчита на вече съществуващото право за съдебна защита в САЩ.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И СПОРАЗУМЕНИЕТО?

Решението се прилага от 20 май 2016 г. Споразумението е подписано от ЕС и САЩ на 2 юни 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Субект на данните: лицето, за което се отнасят личните данни.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение (ЕС) 2016/920 на Съвета от 20 май 2016 година относно подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (ОВ L 154, 11.6.2016 г., стр. 1—2)

Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (ОВ L 336, 10.12.2016 г., стр. 3—13)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

последно актуализация 23.01.2017

Top