EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обмен на лични данни между ЕС и САЩ

Обмен на лични данни между ЕС и САЩ

 

РЕЗЮМЕ НА:

Съобщение на Комисията (COM(2016) 117 final) — Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции

КАКВА Е ЦЕЛТА НА СЪОБЩЕНИЕТО?

С него се прави преглед на стъпките, предприети от Европейския съюз (ЕС) за постигане на целите, определени в Съобщението от 2013 г. за възстановяване на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ. Това съобщение на Европейската комисия е в отговор на сведения за широкомащабни програми за събиране на разузнавателна информация в САЩ.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

В съобщението от 2013 г. са определени 3 ключови действия за възстановяване на доверието в обмена на данни между ЕС и САЩ:

 • 1.

  Пакет от реформи на ЕС в областта на защитата на данните

Пакетът от реформи е съставен от 2 инструмента:

Пакетът беше официално приет през април 2016 г.

 • 2.

  Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

В Съобщението от 2013 г. относно схемата за неприкосновеност на личния живот са посочени редица слабости във функционирането на договореността, по-специално липса на:

 • прозрачност от страна на дружествата при придържане към схемата;
 • ефективна намеса от страна на органите на САЩ, за да наложат на дружествата да спазват принципите на неприкосновеност на личния живот, предвидени в схемата.

Постиженията на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“, новият набор от правила, който заменя схемата за неприкосновеност на личния живот, са групирани в съобщението в 4 категории:

 • строги задължения за дружествата и стриктно правоприлагане;
 • ясни ограничения и гаранции във връзка с достъпа на държавните органи до личните данни;
 • ефективна защита на правата на физическите лица от ЕС във връзка с личните данни с няколко възможности за правна защита;
 • механизъм за извършване на годишен съвместен преглед.
 • 3.

  Рамково споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на данните

В съобщението се посочва, че с рамковото споразумение се осигурява хармонизиран и изчерпателен набор от гаранции за защита на личните данни, които ще се прилагат за всеки трансатлантически обмен на данни между съответните органи в сферата на наказателното правоприлагане (или като алтернатива, между частни лица и правоприлагащи органи въз основа на международно споразумение, като това относно резервационните данни на пътниците или програмата за проследяване на финансирането на тероризма). По-специално то:

 • обхваща всеки обмен на данни, който се осъществява в контекста на трансатлантическото сътрудничество в сферата на наказателното правоприлагане;
 • обхваща всички основни правила на ЕС за защита на данните от гледна точка на:
  • стандарти за обработване на данни (напр. качество и цялост на данните, сигурност на данните),
  • гаранции и ограничения (напр. ограничения, свързани с целите и използването, запазване на данни) и
  • индивидуални права (достъп, коригиране, правна защита по административен или съдебен ред);
 • осигурява наличието на права на защита по съдебен път при отказ на достъп, отказ на коригиране и незаконно разкриване на данни;
 • въвежда принципа на независим контрол като общ принцип и основно изискване за защитата на данните (включително правомощия за разследване и намиране на решение на индивидуалните жалби във връзка с неспазването на споразумението), който да се прилага и за целия сектор на правоприлагането;
 • ще бъде предмет на периодични съвместни прегледи.

Рамковото споразумение беше подписано между ЕС и САЩ на 2 юни 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Схема за неприкосновеност на личния живот: наименование, дадено на набор от правила, договорени между ЕС и САЩ през 2000 г., за предаването на лични данни между дружества от ЕС и САЩ и тяхното последващо използване. Решението на Комисията относно адекватността на схемата за неприкосновеност на личния живот (с което се обявява, че правилата осигуряват адекватно ниво на защита за трансатлантическите потоци от данни) беше обявено за невалидно от Съда на Европейския съюз през октомври 2016 г.и междувременно тази схема беше заменена с договореността „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Трансатлантически потоци от данни: възстановяване на доверието чрез солидни гаранции (COM(2016) 117 final, 29.2.2016 г.)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1—88)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89—131)

последно актуализация 28.11.2016

Top