EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Стратегия на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 г.

Стратегия на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 г.

ЕС прие стратегия за хуманното отношение към животните, за да се справи с липсата на прилагане на правилата в тази област, да повиши икономическата стойност на хуманното отношение към животните за предприятията и да увеличи информираността за необходимостта от висока степен на хуманно отношение към животните.

ЗА СПРАВКА

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 г. [COM(2012)06 final/2 от 15.02.2012 г. - непубликувано в Официален вестник].

РЕЗЮМЕ

Член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз признава животните като съзнателни същества и изисква да се обръща цялостно внимание на хуманното отношение към животните при формулирането и прилагането на политики на ЕС.

Разнообразието от животновъдни системи, климатични условия и терен в държавите - членки на Съюза, доведе до значителни затруднения при договарянето на общи за ЕС правила относно хуманното отношение към животните и до допълнителни затруднения при осигуряване на тяхното точно и единно прилагане.

Това нееднакво прилагане, както и факта, че съществуват пропуски в законодателството, означава, че животните в ЕС не получават грижи по еднакви стандарти, а животновъдите в държавите, където правилата се прилагат по-строго, са поставени в неблагоприятно конкурентно положение.

Стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 г. има за цел да подобри условията за хуманно отношение към животните в земеделски стопанства, зоологически градини и към онези, използвани за експериментални цели. Тя включва двупосочен подход:

Въвеждане на задълбочено законодателство относно хуманното отношение към животните: в зависимост от резултатите от оценка на въздействието Европейската комисия обмисля въвеждането на опростена правна рамка, основана на холистичен подход, насочена към действителни резултати по отношение на хуманното отношение към животните. Освен това тя ще изтъкне образователните и професионалните стандарти за всички заинтересовани страни (органи на държавите членки, персонал, обслужващ животни, производители на добитък, търговци на дребно и т.н.).

Засилване на текущи действия от Комисията: те включват:

  • намиране на начини за повишаване на спазването от страна на държавите членки: повече проверки; образователна стратегия за насаждане на култура на спазване и разработването на Европейска мрежа от референтни центрове; обучение на инспектори; обмен на най-добри практики; научни насоки или прилагане на правила за различни видове законодателство на ЕС относно хуманното отношение към животните;
  • подпомагане на международното сътрудничество: продължаване на включването на хуманното отношение към животните в международни споразумения; вземане на активно участие на международната сцена, по-специално в Световната организация за здраве на животните (СОЗЖ) и в Организацията по прехрана и земеделие (ОПЗ);
  • предоставяне на потребителите и на обществеността на подходяща информация: повишаване на информираността сред децата, младежите и широката общественост по отношение на уважението към животните и насърчаване на отговорно притежание; информиране на потребителите за законодателство на ЕС относно животните за добив на храна и гарантиране на това, че те не са заблуждавани от подвеждащи твърдения за хуманно отношение към животните;
  • оптимизиране на съвместните действия по общата селскостопанска политика: оценка на начините за оптимизиране на съвместни действия по общата селскостопанска политика например чрез съвместно спазване, насърчителни мерки, качествена политика и органично селско стопанство;
  • проучване на хуманното отношение към развъждана риба: научни съвети и оценяване на въпросите, свързани с хуманното отношение към рибата при аквакултурите като основа за евентуално действие.

Последна актуализация: 06.02.2014

Top