EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Разходи на ЕС за информация за храни и фуражи

Разходи на ЕС за информация за храни и фуражи

Общата цел на това законодателство на Европейския съюз (ЕС) е да допринесе за доброто здраве на хората, животните и растенията по хранителната верига, да предложи висока степен на защита за потребителите и околната среда, унищожавайки вредители и същевременно подпомагайки конкурентоспособността и създаването на работни места.

АКТ

Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета

ОБОБЩЕНИЕ

Общата цел на това законодателство на Европейския съюз (ЕС) е да допринесе за доброто здраве на хората, животните и растенията по хранителната верига, да предложи висока степен на защита за потребителите и околната среда, унищожавайки вредители и същевременно подпомагайки конкурентоспособността и създаването на работни места.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той актуализира рамката за финансиране на политиките за здраве на животните и растенията и за производство на храни.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Регламентът се опитва да осигури надзор на разходите от ЕС в следните области:

  • храни и фуражи, включително безопасност;
  • здраве и благосъстояние на животните;
  • организми, вредни за растенията (вредители);
  • производство на растителен репродуктивен материал, основно семена;
  • продукти за растителна защита и устойчиво използване на пестициди;
  • рискове, произтичащи от животинските странични продукти, използвани в животински храни и торове като месо и костно брашно, брашно от пера и рибно брашно;
  • генетично модифицирани организми, пуснати преднамерено в околната среда;
  • права върху интелектуалната собственост във връзка с растителната генетика.

В регламента се определят правила и крайни срокове за съдържанието, подаването, оценяването и одобрението на национални програми и искания за плащане. Европейската комисия (ЕК) отговаря за прегледа на ефективното прилагане на мерките, които се ползват от финансовата помощ от ЕС. Следва да се осигури добра осведоменост, за да се информира обществеността за ролята на ЕС за финансирането.

В регламента се съдържа набор от правила, които разясняват максималните допустими бюджети и максималните стойности на субсидиите, които обичайно не трябва да надвишават 50 % от допустимите разходи. Тази стойност може да бъде увеличена на:

  • 75 % от допустимите разходи по отношение на трансгранични дейности относно две или повече държави от ЕС за контрол на вредителите или заболяванията при животните;
  • 100 % от допустимите разходи, когато дейностите засягат предотвратяването и контрола на сериозни рискове за здравето на хората, животните и растенията.

Финансиране от ЕС може да бъде осигурено за справяне с извънредни ситуации, свързани със здравето на растенията и животните. Заболяванията, които могат да бъдат финансирани чрез извънредни мерки, са посочени в приложението към регламента. ЕК може да актуализира списъка като вземе под внимание нови заплахи.

По изключение ЕС може да покрие разходи, направени от държави от ЕС при изпълнение на други спешни мерки, например повишаване на биосигурността в случай на избухване на заболяване, сериозни проблеми с вредители, депониране на трупове и плащане на компенсации, произтичащи от кампании за ваксиниране.

До 30 юни 2017 г. ЕК ще представи средносрочна оценка, придружена, ако е уместно, от предложения за законодателство и последващ доклад относно ефективността на регламента до 30 юни 2022 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 30 юни 2014 г.

За допълнителна информация вж. Регламент за финансовата рамка (ЕС) № 652/2014 - на уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 652/2014

30.6.2014 г.

-

OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1-32

последно актуализация 25.08.2015

Top