EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейският социален фонд

Европейският социален фонд

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент № (ЕС) 1304/2013 — Европейският социален фонд

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Общи цели

ЕСФ инвестира в хората с цел подобряване на възможностите за заетост и образование в целия ЕС. В периода 2014—2020 г. той има за цел да обърне специално внимание на уязвимите групи, включително младежите. Регламентът описва обхвата на ЕСФ и връзката му с инициативата за младежка заетост.

Основни теми

ЕСФ се фокусира върху редица ключови теми, в това число:

Допустими региони

Всички държави от ЕС отговарят на условията за финансиране от ЕСФ. Широк кръг от организации от публичния и от частния сектор могат да кандидатстват чрез държавите от ЕС.

Бюджетни приоритети

За първи път беше установен минимален дял на ЕСФ, определен на 23,1 % за финансиране по кохезионната политика, което съответства на повече от 80 млрд. евро, предназначени за програмиране на ЕСФ в рамките на програмния период 2014—2020 г.

Във всяка държава от ЕС най-малко 20 % от ЕСФ следва да бъдат предназначени за социалното приобщаване и борбата с бедността. Това означава подпомагане на уязвимите хора и групите в неравностойно положение да получат необходимите умения и работни места, за да се интегрират на пазара на труда.

ЕСФ трябва да осигури целенасочена помощ за младите хора чрез добавяне на най-малко 3,2 млрд. евро в инициативата за младежка заетост. Тази инициатива трябва изключително да подпомогне младите хора, които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение в регионите, в които са налице равнища на младежка безработица над 25 %.

Като се има предвид необходимостта от усилия за преодоляване на високите равнища на младежка безработица в ЕС, Регламент (ЕС) № 2015/779 изменя Регламент (ЕС) № 1304/2013. Той увеличава размера на първоначалното предварително финансиране, изплатено за оперативни програми, подкрепяни по линия на инициативата за младежка заетост през 2015 г., от 1 % на 30 %.

Фокус върху резултатите

Програмите следва да са ориентирани към резултатите и базирани на принципа на допълняемост*. Механизмът за концентрация (т.е.изключително фокусирани мерки върху конкретна целева група) е от основно значение за реалното въздействие върху основите.

Изпълнение

Споразуменията за партньорство и оперативните програми, договорени между държавите от ЕС и Европейската комисия определят рамката за стратегически инвестиции на национално и регионално равнище.

Публично-частни партньорства

Регламент (ЕС) № 1303/2013 постановява, че по отношение на операцията за публично-частни партньорства („ПЧП“) бенефициерът може да бъде частноправен орган на държава от ЕС („частен партньор“). Частният партньор (избран за изпълнение на операцията) може да бъде заменен като бенефициер по време на изпълнението — когато е необходимо — съгласно правилата и условията на ПЧП или основното споразумение за финансиране между частния партньор и финансовата институция, която съфинансира операцията.

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1076 на Комисията определя допълнителни правила за замяната на бенефициера и за свързаните с това отговорности. В случай на замяна на бенефициер в операция за ПЧП, финансирана от европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), е необходимо да се гарантира, че след замяната новият партньор или орган осигурява най-малко същата услуга и същите минимални стандарти за качество, изисквани от първоначалния договор за ПЧП. Този регламент определя и процедури по отношение на предложенията за замяна и потвърждение на частния партньор, както и минималните изисквания, които трябва да бъдат включени в споразуменията за ПЧП, финансирани от ЕСИ фондове.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 21 декември 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Принцип на допълняемост: финансирането от ЕСФ не може да замества националните разходи на държава от ЕС.

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470—486)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1304/2013 са включени в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1076 на Комисията от 28 април 2015 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на допълнителни правила относно замяна на бенефициер и относно съответните отговорности, както и на минимални изисквания, които да бъдат включени в споразуменията за ПЧП, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (OВ L 175, 4.7.2015 г., стр. 1—3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, по отношение на образеца на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ по отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 87, 22.3.2014 г., стр. 1—48)

Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията от 18 февруари 2014 г. за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г. (ОВ L 50, 20.2.2014 г., стр. 22—34)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320—469)

Вж. консолидираната версия.

последно актуализация 08.05.2018

Top