Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Общи правила за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР (2014—2020 г.)

Общи правила за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР (2014—2020 г.)

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 1303/2013 — общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

Определят се общите принципи, правила и стандарти за функционирането на европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“) за периода 2014—2020 г.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • ЕСИ фондовете се състоят от 5 фонда: Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМРД).
 • Споделената цел за инвестиране съгласно ЕСИ фондовете е да се предостави подкрепа за реализирането на стратегията „Европа 2020“ на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
 • Общоприложимите разпоредби на регламента:
  • определят общите принципи, правила и стандарти за използването и прилагането на ЕСИ фондовете;
  • определят общи правила за ЕСИ фондовете с цел подобряване на координацията между тях и други политики и програми на ЕС, като например „Хоризонт 2020“;
  • определят задачите, приоритетните цели и организацията на фондовете;
  • обръщат специално внимание на връзката между този регламент и други регламенти, специфични за всеки фонд;
  • определят принципа на тематичната концентрация, за да се гарантира, че инвестициите са съсредоточени върху ограничен брой основни приоритети в съответствие със стратегията „Европа 2020“;
  • поставят по-силен акцент върху резултатите:
   • установяват рамка на изпълнението с общи и конкретни цели;
   • предвиждат провеждане на годишна среща за преглед между всяка държава членка и Европейската комисия;
   • предвиждат извършване на преглед на изпълнението на програмите във всяка държава през 2019 г.;
  • въвеждат „предварителни условия“ (изисквания, предназначени да гарантират, че са налице необходимите средства за ефективно използване на подкрепата от ЕС);
  • определят разпределянето на средства по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ между три категории региони според техния БВП на глава от населението: по-слабо развити региони, региони в преход и по-силно развити региони.
 • Комисията прие решение за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за трите категории региони.
 • Определени са критериите, на които държавите и регионите от ЕС трябва да отговарят, за да бъдат допустими за подкрепаот фондовете. Ресурсите следва да се разпределят от ЕФРР и ЕСФ за по-слабо развитите региони, за регионите в преход от едно към друго равнище на подкрепа и за по-силно развитите региони, в зависимост от БВП на глава от населението. Поради големите различия между държавите по отношение на типа на административните области и районите за планиране в ЕС е разработена обща система за класификация за подбор на регионите и областите, които да получат подкрепа. Посочени са наличните финансови ресурси и критериите за тяхното разпределяне.
 • ЕСИ фондовете предоставят помощ чрез многогодишни програми на основата на споразумения за партньорство, изготвени за всяка държава от ЕС. Споразумението за партньорство е документ, определящ общата инвестиционна стратегия на съответната държава и договорен с Комисията. То се изготвя от държавата в съответствие с нейните собствени системи и процедури и с участието на партньори, представляващи регионалните и местните публични органи, както и широк кръг от социални, икономически, екологични и други интереси.

Доклад на Сметната палата

През 2017 г. Европейската сметна палата публикува доклад относно споразуменията за партньорство, подписани между Комисията и държавите от ЕС. В доклада се заключава, че средствата са били насочени с цел осигуряване на растеж и работни места, инвестиционните цели са били определени и успешно превърнати в цели и резултати. Според доклада са били разработени твърде много показатели за изпълнение, а измерването на изпълнението не е хармонизирано между отделните фондове.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Регламентът се прилага от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320—469)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 1303/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1—66)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259—280)

Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281—288)

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289—302)

Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 303—319) и неговата поправка (ОВ L 330, 3.12.2016 г., стр. 5)

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470—486)

Вж. консолидираната версия.

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487—548)

Вж. консолидираната версия.

Вторично законодателство

Специален доклад на Европейската сметна палата № 2/2017: Договарянето от страна на Комисията на споразумения за партньорство и програми в областта на сближаването за периода 2014—2020 г. се характеризира с по-добро насочване на разходите към приоритетите на „Европа 2020“, но и с по-сложни механизми за измерване на резултатите

Решение за изпълнение 2014/190/ЕС на Комисията от 3 април 2014 г. за определяне на годишното разпределение на глобалните средства по държава членка за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по цели „Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“, и на годишното разпределение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държава членка, както и списъка на допустимите региони и размера на средствата, които да се прехвърлят от разпределените на всяка държава членка средства по Кохезионния фонд и структурните фондове към Механизма за свързване на Европа и за подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014—2020 година (ОВ L 104, 8.4.2014 г., стр. 13—42)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 522/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 1—3)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65—84)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (OB L 138, 13.5.2014 г., стр. 45—50)

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5—44)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за установяване на правила съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, по отношение на образеца на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ по отношение на образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 87, 22.3.2014 г., стр. 1-48)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (OB L 57, 27.2.2014 г., стр. 7—20)

Вж. консолидираната версия.

Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията от 18 февруари 2014 г. за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014—2020 г. (ОВ L 50, 20.2.2014 г., стр. 22—34)

Вж. консолидираната версия.

Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1—7)

последно актуализация 08.09.2017

Top