EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейски фонд за регионално развитие (2014-2020 г.)

Европейски фонд за регионално развитие (2014-2020 г.)

Регламентът определя принципи, правила и стандарти за изпълнението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и обхвата на инвестициите за растеж и заетост и териториално сътрудничество за периода 2014-2020 г.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006.

ОБОБЩЕНИЕ

Общи цели

ЕФРР има за цел да насърчи хармоничното, балансирано и устойчиво развитие на Европейския съюз (ЕС) чрез намаляване на различията в нивата на развитие между регионите на негова територия.

ЕФРР ще предостави специална помощ за справяне с проблемите на региони с неблагоприятни природни условия (островни, планински или рядко населени) и с проблемите на най-отдалечените региони, свързани с тяхната откъснатост.

Допустимост

Всички региони на държавите членки на ЕС са допустими, но отпусканата помощ зависи от приоритетите на ЕС и от вида на региона.

Основни теми

ЕФРР ще концентрира инвестициите си в четири основни теми:

иновации и научни изследвания;

информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

подкрепа за малки и средни предприятия (МСП);

насърчаване на нисковъглеродната икономика.

Видове инвестиции

в МСП за създаване и гарантиране на устойчиви работни места;

във всички видове предприятия, чиято дейност е в сферата на иновациите и научните изследвания, в нисковъглеродната икономика, както и в ИКТ, където участват МСП;

в инфраструктура, която предоставя основни услуги в областта на енергетиката, околната среда, транспорта и ИКТ; но също и в социална, здравна и образователна инфраструктура, и

за развиване на вътрешния потенциал.

Общ бюджет

Бюджетът за периода 2014-2020 г. е над 185 млрд. евро.

Политика и бюджетни приоритети

Четирите основни теми, изброени по-горе, са от голямо значение за разпределение на финансирането по ЕФРР, което ще е различно в зависимост от категорията на региона.

Регионите са определени в зависимост от техния БВП, изразен като процент от средния БВП за ЕС:

По-развити региони: БВП над 90 %

Региони в преход: БВП 75 % - 90 %

По-слабо развити региони: БВП по-малък от 75 %

В по-развитите региони, (регионите в преход), (по-слабо развитите региони), най-малко 80 % (60 %) (50 %) от общото финансиране от ЕФРР във всяка страна трябва да се разпределят между 2 или повече от 4-те основни теми, а именно иновации и научни изследвания, МСП, ИКТ и нисковъглеродна икономика; поради своята значимост, поне 20 % (15 %) (12 %) от общото финансиране от ЕФРР във всяка страна трябва да се насочат специално към проектите за нисковъглеродна икономика.

Минимум 5 % от финансирането по ЕФРР са заделени за устойчиво градско развитие. На равнище ЕС трябва да се изгради мрежа за градско развитие, за да насърчава изграждането на мрежи и обмяната на опит относно устойчивото градско развитие.

Изпълнение

ЕФРР се изпълнява на национално равнище с помощта на 7-годишни програми като част от Споразумение за партньорство с ЕС, което включва петте европейски структурни и инвестиционни фондове: ЕФРР, Европейски социален фонд (ЕСФ), Кохезионен фонд, Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Това споразумение е изготвено от държавата членка с участието на партньорите, представляващи регионални и местни публични органи, както и широка гама от социални, икономически, екологични и други интереси.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 1301/2013

21.12.2013 г.

-

ОВ L 347, 20.12.2013 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение за изпълнение 2014/99/ЕС на Комисията от 18 февруари 2014 година за определяне на списъка на регионите, които отговарят на критериите за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, и на държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране по Кохезионния фонд за периода 2014-2020 г. (ОВ L 50, 20.2.2014 г.).

Последна актуализация: 12.05.2014

Top