EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обществени поръчки — правила за секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

 

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя определя правилата за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.
 • Нейните правила са основани на правилата на общата Директива 2014/24/EС за обществените поръчки (вж. резюмето), но отчитат специфичния характер на тези сектори

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Възложителите, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, които са публични институции, са публична собственост или се ползват от специални или изключителни права, трябва да следват правилата, определени в директивата.

Прагове

Поръчките трябва да се възлагат съгласно правилата на директивата, когато съответните суми са над следните прагове:

 • 431 000 EUR за поръчки за доставки и услуги, както и за конкурси за проект (от 1 януари 2022 г.);
 • 5 382 000 EUR за поръчки за строителство (от 1 януари 2022 г.);
 • 1 000 000 EUR за поръчки за услуги за социални и други специфични услуги.

Европейската комисия преразглежда тези прагове на всеки 2 години в съответствие с международните задължения на ЕС.

Обхванати дейности

Настоящата директива се прилага към обществените поръчки при:

 • о производството, преноса или разпределението във връзка със секторите за газ и топлинна енергия, електроенергия и водоснабдяване, когато те са услуги, които се предоставят на обществото;
 • обществения транспорт като железопътния, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжените линии;
 • летищата и морските или вътрешни пристанища или други терминали на превозвачи по въздушни, морски коридори или канали;
 • пощенските услуги и други предприятия, които предоставят на обществото подобни услуги в това число събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенски пратки;
 • добива на нефт и газ и проучването за или добива на въглища и други твърди горива.

Изключения

Директивата не се прилага при:

 • закупуване на артикули с цел препродажбa, лизинг или наем;
 • обществени поръчки в държави извън ЕС;
 • обществени поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната и сигурността, които са включени или изключени от обхвата на Директива 2009/81/ЕИО (вж. резюмето)).

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 18 април 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243—374).

Последващите изменения на Директива 2014/25/EС са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242).

Вж. консолидираната версия.

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64).

Вж. консолидираната версия.

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията от 23 септември 2019 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 (електронни формуляри) (OВ L 272, 25.10.2019 г., стр. 7—73).

последно актуализация 14.01.2022

Top