EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Обществени покупки – правила за секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Обществени покупки – правила за секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

 

ОБОБЩЕНИЕ НА:

Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Настоящата директива определя правила за използването на обществени поръчки за предоставяне на строителство, доставки или услуги от компании или физически лица в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.
 • Независимо от това, че тези основни правила и принципи, установени в Директива 2014/24/ЕС, се прилагат към секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, Директива 2014/25/ЕС взема под внимание специфичните характеристики на тези сектори, които играят ключова роля в посрещането на нуждите на обществото.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Прагове

Обществените поръчки трябва да бъдат издадени от национални, регионални или местни органи, държавни предприятия или юридически лица, ползващи се от специални или изключителни права, (т.е. субектите, попадащи в обхвата на настоящата директива), в съответствие с правилата на директивата, когато въпросните суми са над следните тавани (считано от 1 януари 2016 г.):

 • 418 000 EUR за поръчки за доставки и услуги, както и за конкурси за проект;
 • 5 225 000 EUR за поръчки за строителство;
 • 1 000 000 EUR за поръчки за услуги за социални и други специфични услуги.

Европейската комисия оценява тези прагове на всеки 2 години, за да се определи дали те трябва да се променят в съответствие с международните задължения на ЕС.

Обхванати дейности

Настоящата директива се прилага към обществените поръчки в:

 • секторите за газ и топлинна енергия, енергетика и водоснабдяване, (когато се отнася до дадена услуга да се предоставя на обществеността, и във връзка с тяхното производство) пренос или разпределение;
 • в областта на железопътния транспорт, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжените линии;
 • летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали на превозвачи по въздушни, морски коридори или канали;
 • пощенски услуги и други предприятия, които предоставят на обществото подобни услуги в това число събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенски пратки;
 • добив на нефт и газ и проучване за или добив на въглища и други твърди горива.

Изключения

Настоящата директива не се прилага за поръчки:

 • които се възлагат с цел препродажба или лизинг на друга компания или организация;
 • за работа или услуги във всички предходно цитирани сектори в държава извън ЕС;
 • обхванати от друга обществена поръчка или международни правни задължения (напр. Споразумението на Световната търговска организация относно правителствените обществени поръчки);
 • предмет на Директива 2009/81/ЕИО или изключени от нея (Обществени поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната и сигурността).

Нови стандартни формуляри за обявления в областта на обществените поръчки

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията установява нови стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки. Тези нови формуляри се отнасят за всички нови обявления в областта на обществените поръчки до 18 април 2016 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 април 2014 г. Държавите от ЕС трябваше да я въведат в своите национални законодателства от 18 април 2016 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общото законодателство на ЕС, определящо правилата за обществените покупки, е залегнало в Директива 2014/24/ЕС. Тези правила установяват процедурите, които трябва да бъдат спазвани и посочва, че националните органи, когато използват обществените поръчки за събиране на предложения от участниците в търга за дейността, която биха желали да извършват, следва да третират всички участници еднакво и да не допускат дискриминация между тях. Също така следва да бъдат прозрачни по начина, по който действат и вземат решения.

За допълнителна информация, вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243—374)

Последвалите изменения и корекции на Директива 2014/25/ЕС са включени в основния текст. Настоящата консолидирана версия е само за информация.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО. (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65—242)

Вж. консолидираната версия.

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1—64)

Вж. консолидираната версия.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011 (ОВ L 296, 12.11.2015 г., стр. 1—146)

последно актуализация 19.09.2016

Top