Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

Пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 575/2013, гарантиращ, че банките и инвестиционните посредници контролират рисковете и разполагат с нужния капитал

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Той има за цел да засили пруденциалните изисквания към банките, като ги задължава да поддържат достатъчни капиталови резерви и ликвидност. Основната цел е банките да станат по-надеждни и по-устойчиви в периоди на икономически стрес.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

По принцип регламентът установява единен набор от хармонизирани пруденциални правила, които банките в целия ЕС трябва да спазват. Този така наречен „единен европейски наръчник“ има за цел да осигури еднаквото прилагане на глобални стандарти за банковия капитал (Базел III) във всички държави от ЕС.

Конкретните точки включват:

По-високи и по-добри капиталови изисквания. Банките трябва да поддържат общ размер на капитала, който да съответства най-малко на 8 % от активите им, определен в съответствие с техните рискове. Сигурните активи (напр. парични средства в брой) не се вземат предвид, други активи (като например заеми на други институции) се разглеждат като по-рискови и получават по-голяма тежест. Колкото по-рискови активи държи институцията, толкова повече капитал трябва да има.

Мерки за ликвидност. С цел да се гарантира, че банките разполагат с достатъчни ликвидни средства (напр. парични средства или други активи, които могат бързо да се превърнат в парични средства без загуба или с малка загуба на стойност), регламентът въвежда два ликвидни буфера:

отношението за ликвидно покритие, чиято цел е да гарантира, че банките разполагат с достатъчно ликвидни средства в краткосрочен план;

изискването за нетно стабилно финансиране, чиято цел е да гарантира,че банките разполагат с приемлив размер на стабилното финансиране за поддържане на активите и дейностите си в средносрочен план.

Ограничаващ ливъридж ефект. Регламентът въвежда нов регулаторен инструмент, наречен „отношение на ливъридж“. Неговата цел е да ограничи банките от поемане на прекомерни дългове на финансовите пазари. От 2015 г. банките трябва да оповестяват публично своето отношение на ливъридж. Ако е целесъобразно, Комисията ще предложи законодателство, което да направи това ново отношение задължително за банките от 2018 г.

Регламентът е част от законодателен пакет, включващ директива, за засилване на устойчивостта на банковия сектор в ЕС. Директива 2013/36/ЕС урежда достъпа до осъществяване на дейност по теглене на депозити, докато настоящият регламент установява пруденциалните изисквания, които финансовите институции трябва да спазват.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 28 юни 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайт на Европейската комисия за законодателството относно капиталовите изисквания

АКТ

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 575/2013

28.6.2013 г.

-

ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1-337

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 575/2013 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338-436)

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1-59)

последно актуализация 07.10.2015

Top