EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Рамков регламент за единния надзорен механизъм

Рамков регламент за единния надзорен механизъм

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) № 468/2014 — механизъм на ЕС за банков надзор (Рамков регламент за ЕНМ)

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

  • Той установява правната рамка за практическите ред и условия за прилагане на единния надзорен механизъм* (ЕНМ) с оглед на подпомагането на надзорните отговорности, които са разпределени на ЕЦБ и на надзорниците на националните банки.
  • Той регламентира отношенията между Европейската централна банка (ЕЦБ), която има надзорни правомощия, и надзорниците на националните банки.
  • Той определя методологията за оценка на поднадзорните лица в рамките на ЕНМ и за определянето им като значими или по-малко значими.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

ЕНМ е единият от 2-та стълба на банковия съюз на ЕС*, заедно с единния механизъм за преструктуриране* (ЕМП).

Регламентът допълва Регламент (ЕС) № 1024/2013, който е известен като Регламент за ЕНМ, и с който бе създаден ЕНМ. ЕНМ обхваща ЕЦБ и националните компетентни органи (НКО) на участващите държави от ЕС.

Приложно поле: регламентът обхваща както практическите ред и условия за сътрудничество между ЕЦБ и НКО, така и подробните правила за организационните въпроси, административните процедури и санкции, включително:

  • организацията на ЕНМ, като например установяване на процедурите, които са в основата на отговорностите, разпределени на ЕЦБ и НКО;
  • прилагането на ЕНМ от ЕЦБ и НКО, включително законосъобразност на производството за приемане на надзорни решения на ЕЦБ и докладване на нарушения;
  • процедурите за сътрудничество между ЕЦБ, НКО и определените на национално равнище органи* във връзка с макропруденциални задачи и инструменти.

Основна част от Рамковия регламент за ЕНМ е методологията за оценка и преглед на поднадзорно лице и определянето му като значимо или по-малко значимо, както и режимът, който произтича от тази оценка.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той влезе в сила на 15 май 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Единен надзорен механизъм: система на ЕС за банков надзор, съставена от ЕЦБ и националните компетентни органи (НКО). Той предоставя на ЕЦБ правомощия за пряк надзор над банките, установени в държавите от ЕС, които участват в ЕНМ.

* Банков съюз на ЕС: създаден след финансовата криза през 2008 г. с цел засилване на надзора над банките на ЕС.

* Единен механизъм за преструктуриране: система на ЕС за ефективно преструктуриране на проблемните банки.

* Определени на национално равнище органи: съответните органи, определени във всяка държава от ЕС, които работят с ЕЦБ за прилагане на Регламента за ЕНМ — често това са националните централни банки, но могат да бъдат също и националните финансови надзорни органи.

АКТ

Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1—50)

последно актуализация 27.04.2020

Top