EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Безопасност на съоръженията и материалите под налягане

Безопасност на съоръженията и материалите под налягане

АКТ

Директива 2014/68/EС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО ПРАВИ ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Това законодателство на Европейския съюз (ЕС) определя основните изисквания за безопасност за съоръжения и функционални групи под налягане (например бойлери, тенджери под налягане, пожарогасители, топлообменници и парни генератори). Всички неподвижни съоръжения под налягане трябва да съответстват на строги спецификации, ако ще се продават в ЕС.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Приложно поле

Директивата се прилага за проектирането, производството и съответствието на съоръжения под налягане с максимално допустимо налягане, по-голямо от 0,5 бара. Тя обхваща всички съоръжения и функционални групи под налягане, които са нови за пазара на ЕС, независимо дали те са произведени в ЕС или извън него. Тук се включват и вносни използвани изделия.

Широк набор от приложения

Съоръженията под налягане се използват широко например в индустриите за:

  • течни горива;
  • химични вещества и препарати;
  • пластмаси;
  • храни;
  • стъкло;
  • хартия;
  • производство, съхранение и разпределение на електроенергия.

При липса на строги и ефективно прилагани стандарти неподвижните съоръжения под налягане могат да бъдат опасни.

Отговорност за съответствие

Производителите и техните представители, вносители и дистрибутори носят отговорност за съответствието със закона на техните продукти. Това се прави с цел осигуряване на здравето и безопасността на потребителите, безопасността на домашните животни и на имуществото, както и за да се гарантира честна конкуренция в ЕС.

Подробна информация за производителя/вносителя

Подробна информация за производителя (име, регистрирано търговско наименование/търговска марка и неговия пощенски адрес) трябва да се посочи върху оборудването или, където това не е възможно, върху опаковката или в придружаващата документация. Това трябва да се посочи на език, който е лесно разбираем от потребителите и от органите за надзор на пазара (обществени органи, които гарантират, че даден продукт съответства на законодателството и е безопасен). Вносителите трябва да посочат информация за връзка.

Несъответствие

Държавите от ЕС трябва да гарантират, че производителите, вносителите и дистрибуторите спазват законодателството. Ако се появят доказателства за неспазване, те трябва да ограничат или забранят продажбата на оборудването.

Приложения

Те съдържат подробна информация за аспекти, като:

  • съществени изисквания за безопасност, които следва да се спазват;
  • процедури за оценка на съответствието (изпитване дали даден продукт съответства на изискваните стандарти);
  • декларация за съответствие на ЕС.

КОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Правилата в тази област в момента са регулирани от Директива 97/23/EО. Директива 2014/68/EС заменя Директива 97/23/EО, считано от 1.6.2015 г. (и от 19.7.2016 г. за някои аспекти).

КЛЮЧОВИ ТЕРМИНИ

съоръжения под налягане: съдове, тръбопроводи, устройства за безопасност и устройства под налягане, в това число, когато е приложимо, и елементи, присъединени към частите на съоръжението, подложени на налягане, като фланци, щуцери, свързващи елементи, опори, транспортни уши.

функционална група: съвкупност от съоръжения под налягане, свързани от производителя им и функциониращи като едно цяло.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/68/EС

17.7.2014 г.

28.2.2015 г., а за някои членове - 18.7.2016 г.

OВ L 189, 27.06.2014 г., стр. 164-259

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 97/23/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 година относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със съоръженията под налягане (ОВ L 181, 9.7.1997 г., стр. 1-55)

последно актуализация 23.09.2014

Top